Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS

No description
by

Xisca Tomas

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS

EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS
Introducció
L'ESGOTAMENT DELS RECURSOS NO RENOVABLES
AIGUA
L'augment de la població ha fet que facin falta més terres de conreu i més consum de recursos naturals. Això ha provocat la sobreexplotació d'alguns d'aquests recursos o la degradació d'alguns altres: s'han tallat massa arbres, s'ha romput l'equilibri d'alguns ecosistemes, s'han contaminat l'aire i l'aigua, han desaparegut algunes espècies d'animals...
Des de fa uns quants anys, la societat se n'ha adonat dels tres problemes bàsics que presenten els recursos naturals de la Terra: esgotament, degradació i repartiment desigual.

Alguns recursos energètics bàsics per a la societat actual, com ara el petroli o el carbó, han estat milions d'anys a formar-se, però van desapareixent a mesura que els consumim, perquè no hi ha cap possibilitat de tornar-los a recuperar. Aquests recursos que no es poden reposar s'anomenen recursos no renovables.
Alguns científics han afirmat que alguns recursos energètics i minerals no renovables es consumiran del tot aviat. No obstant això, sabem que encara hi ha quantitats considerables d'aquests recursos, que reben el nom de reserves.
Encara que alguns d'aquests recursos no s'acabaran en aquest moment, hem de mirar de no malgastar-los, perquè l'explotació de les reserves pot ser molt costosa.
Durant anys s’ha relacionat la qualitat de vida d’un país amb la quantitat d’energia que es pot consumir per habitant. Tal cosa és falsa, ja que no s’ha demostrat que per consumir més es visqui millor. Aquesta relació s’ha anat estenent al llarg dels anys, principalment, en els països desenvolupats, ja que aquests, com sabem, consumeixen molt més.
Els habitants dels països desenvolupats utilitzem grans quantitats d’energia de manera irracional en activitats que no només no milloren la nostra qualitat de vida, si no que l’empitjoren. Per exemple, en les grans ciutats l’ús del transport privat, enlloc del transport públic, genera grans pèrdues d’energia, així com grans retencions de trànsit.
Ara estem començant a comprendre que un consum menor i més racional no
disminuirà la nostra qualitat de vida i, a més, contribuirem a evitar un esgotament
dels recursos naturals.
LA DEGRADACIÓ DELS RECURSOS RENOVABLES
Una part dels recursos naturals que feim servir habitualment són renovables, és a dir, la natura s'encarrega de reposar-los automàticament. El problema en aquest cas no és tant que s'acabin com que es degradin.
L'aigua és un recurs que es genera contínuament en el cicle de l'aigua. El bosc o el sòl també es consideren recursos renovables, perquè es poden regenerar sols. Aquests recursos estan exposats a la degradació i a la explotació abusiva; per això, s'ha d'evitar aquests processos, perquè, encara que els recursos no s'acaben, es fan malbé.
NOTÍCIA Les fronteres de l'aigua
EL REPARTIMENT DESIGUAL DELS RECURSOS DE LA TERRA
Un problema afegit és que els recursos naturals no es troben localitzats uniformement al voltant del món. O, a més, no tothom té el mateix accés i disponibilitat.
El petroli o alguns minerals només abunden en uns quants països o es troben en mans d'uns quants estats. Moltes vegades, l'explotació la fan empreses estrangeres que en controlen els preus, i això fa que països rics en recursos naturals siguin econòmicament pobres.

CAUSES DE LA DESIGUALTAT

Els recursos naturals no es distribueixen de forma homogènia sobre el planeta. Ex: L'aigua.
L'explotació dels recursos naturals necessita una tecnologia i uns recursos econòmics adequats. Ex: el gas natural.
CONSEQÜÈNCIES DE LA DESIGUALTAT

Els països subdesenvolupats tenen grans recursos naturals, però no la tecnologia ni el capital per explotar-los.
Les multinacionals del països desenvolupats són les encarregades d'explotar els recursos naturals dels països subdesenvolupats sense reportar grans beneficis als mateixos. Ex: el petroli a Nigeria.
El control dels recursos naturals origina enfrontaments interns (guerres civils a l'Àfrica) i internacionals (Iraq). Ex: els diamants
L'aigua és un recurs bàsic per a la vida de les persones i dels éssers vius en general. Però, és també un bé escàs a causa que la demanda per a l'abastament de les necessitats humanes és cada vegada més gran: des del 1900 la població mundial s'ha duplicat, i el consum d'aigua s'ha multiplicat per sis.
El creixent consum d'aigua, sobretot als països desenvolupats, comporta la sobreexplotació dels recursos hídrics. Alguns d'aquests recursos (els rius i els dipòsits subterranis) es poden esgotar i, en cas de l'extracció d'aigües del subsòl, la sobreexplotació causa la contaminació dels aqüífers, perquè els salinitza.
Si a l'augment del consum i a la sobreexplotació s'hi afegeixen els efectes del canvi climàtic i la contaminació de molts rius pels abocaments agrícoles, ramaders, industrials i urbans, el problema de l'escassetat d'aigua augmenta.
POBLACIÓ AMB ACCÉS AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (2008)


VERD
més del 75%

GROC
del 50 al 75%

VERMELL
menys del 50%

GRIS
sense dades
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que 1100 milions de persones no tenen accés a l'aigua i que 2400 milions no tenen aigua en condicions de potabilitat. Alhora, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) considera un dret fonamental de tot ésser humà disposar de, pel cap baix, 20 litres d'aigua potable al dia. Actualment, s'està molt lluny d'aconseguir-ho.
Aquesta absència obliga milions de dones i infants a anar a cercar aigua cada dia a fonts i rius molt llunyans i a transportar-la. En altres llocs on no hi ha aigua, se'n fa l'abastament amb camions cisterna i han de pagar-la a un preu més car que als països rics.
PROBLEMES DERIVATS DE LA FALTA D'AIGUA
La manca d'aigua, tant per beure i cuinar com per a la higiene, comporta molts problemes de salut:
-L'hàbit elemental de rentar-se les mans podria evitar més del 30% dels casos de diarrea.
-Si es fregàs el terra més sovint hi hauria menys mosquits i baixarien molt els casos de malària.
-Amb un bon abastament d'aigua potable s'evitarien els 3,4 milions de morts causades cada any per malalties com ara el tifus i el còlera.

A més, la manca d'aigua condemna dones i infants a la pobresa i a l'analfabetisme, perquè el fet d'haver de dedicar moltes hores al dia a anar a cercar aigua i transportar-la els impedeix fer una altra feina o d'anar a escola.
USOS DE L'AIGUA
L'agricultura és el sector que consumeix la proporció més gran d'aigua disponible, aproximadament un 80% del total mundial. L'aigua s'utilitza en els conreus d'horta, per regar segons les necessitats dels conreus de secà o per abeurar el bestiar.
La indústria consumeix el 12% de l'aigua disponible al món, la major part als països més desenvolupats. S'utilitza en els processos de fabricació i en la refrigeració de les màquines que suporten temperatures molt altes.
Per a l'ús domèstic, la demanda és aproximadament del 8% del total, i es concentra a les ciutats i a les zones turístiques durant l'estiu.
Per cobrir les necessitats domèstiques cal fer transvasaments de gran envergadura que duen l'aigua des dels rius; a més, aquesta aigua s'ha de potabilitzar abans de distribuir-la. Actualment, també s'obté aigua potable de les plantes de dessalinització de l'aigua de mar, instal·lades a les zones costaneres.
TIPUS D'ÚS litres/persona al dia

Higiene personal i bany 74

Sanitari (WC) 64

Rentar plats i roba 34

Neteja de la llar, reg del jardí
i rentatge de l'automòbil 26

Menjar i beure 4


PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT
Pareix urgent l'adopció de mesures per aprofitar cada gota d'aigua per tal de preservar aquest recurs.
Amb aquesta finalitat, s'ha de procurar un ús sostenible de l'aigua i consum més just.
Els darrers anys, moltes indústries han fet un esforç notable per reduir el consum d'aigua i han incorporat processos de reutilització d'aigües residuals.
L'agricultura, a poc a poc, va incorporant solucions diverses.
S'han millorat els sistemes de canalització per no perdre aigua, s'utilitzen tècniques de reg més eficaces (per aspersió o gota a gota), s'evita regar a les hores d'insolació més forta i es procura l'adaptació dels productes de conreu al clima.
A tot això s'ha d'afegir els esforços que cadascun de nosaltres podem fer per no malmetre l'aigua.
1. Dutxa't cada dia en lloc de banyar- 5. No facis servir el vàter com a
te: estalviaràs 40 litres d'aigua. paperera.
2. Tanca el grifó mentre t'ensabones o 6. No descongelis els aliments amb l'ai-
et raspalles les dents: estalviaràs 20 li- gua del grifó.
tres d'aigua al dia. 7. Netejau la verdura i la fruita en un bol,
3. Repara els grifons i els dipòsits que no amb el raig d'aigua. Un cop feta neta,
degoten. aprofitau l'aigua per a un altre ús.
4. Instal·lau a casa sistemes d'estalvi 8. Renta els plats omplint les piques i
d'aigua com ara cisternes de doble des- tanca el grifó en lloc de fer-hi servir ai-
càrrega o difusors d'aigua als grifons: gua corrent.
estalviaràs un 35% d'aigua al dia 9. Posa en marxa la rentadora i el renta- . ,p . p plats només quan estiguin plens del tot.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
La nostra societat ha començat a prendre consciència de la necessitat d'estalviar i no malgastar els recursos de la Terra, i que no els pot explotar de manera il·limitada.
Hi ha algunes espècies animals i vegetals que es troben en perill d'extinció, i hi ha també mars i rius contaminats. L'aire de les ciutats és de vegades irrespirable i cada dia hi ha més cotxes. A més, produïm grans quantitats de deixalles que no sabem on emmagatzemar. D'altra banda les emissions de CO2 comporten el perill d'un canvi climàtic de conseqüències catastròfiques.
El desenvolupament sostenible o sostenibilitat defensa que l'augment del benestar no pot comportar una reducció del benestar futur. No s'oposa que la societat tengui cada dia més benestar però entén que per aconseguir-ho no s'ha de posar en perill ni el medi ambient ni el futur de les noves generacions.
Per això fa falta aplicar bones pràctiques en l'explotació dels recursos.

Opinió personal
A nosaltres ens pareix que tots hauríem d'anar més alerta a no consumir tan ràpidament els recursos renovables. Hi ha alguns recursos no renovables que s'acabaran aviat i encara que n'hi hagi alguns que no s'hagin d'acabar fins d'aquí un temps, sabem que algun dia s'acabaran les reserves i tardaran molt de temps a formar-se. Una raó de que això passi és que als països més rics durant molt de temps s'ha relacionat la qualitat de vida amb la quantitat d'energia que es pot consumir, però ara ens estam adonant de que no és veritat i de que em d'anar més alerta.
Tampoc estam d'acord amb el repartiment desigual dels recursos, perquè trobam que tothom hauria de tenir el mateix accés. Creim que els països menys desenvolupats són econòmicament més pobres perquè ells tenen molts de recursos naturals però són explotats per empreses extrangeres.
També pensam que és injust que a països com alguns d'Àfrica hi hagi gent que no tengui accés a l'aigua o que la tengui molt enfora i hi hagi nins que no puguin anar a l'escola perquè han de caminar hores per anar a cercar aigua.
Estam d'acord amb el desenvolupament sostenible perquè defensa que l'augment del benestar no pot comportar una reducció del benestar futur.
Full transcript