Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAW-WERK1457

No description
by

Marieke Spoelman

on 30 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAW-WERK1457

WERK
Waarom werken we?
Welke functie heeft werk?

Voor jezelf: materieel en niet-materieel

Voor de samenleving:
-Welvaartsfunctie
-Sociale functie
-Verdelingsfunctie
Arbeid=
-maatschappelijk nuttig
-economisch nuttig
voor degene die deze arbeid verricht, zijn omgeving en/of voor de samenleving als geheel

Dit is afhankelijk van:

-welvarendheid
-werkloosheid
-inkomensvoorziening

Maken: opdracht 15 en 16
Welke status heeft een beroep?

Chirurg
Proftennisser
Rechter
Politieagent

Verpleegkundige
Boswachter
Kelner
Kok
Telefoniste
Notaris
Groentewinkelier
Journalist
Vrachtwagenchauffeur
Meubelmaker
Computerprogrammeur
Leraar VO
Beroepen met meeste status

CEO
minister (president)
artsen/specialisten
hoogleraren en professoren
rechters

Beroepen met minste status

schoonmakers
vuilnismannen
winkelmedewerkers
medewerkers in de plantsoenendienst
fabrieksarbeiders
Het werk wat je doet heeft gevolgen voor je
plek op de maatschappelijke ladder.


Sociale ongelijkheid = macht en rijkdom zijn niet gelijk verdeeld.
Chirurg
Verpleegkundige
receptioniste
Keukenmedewerker
Schoonmaker
Sociale stratificatie = de verdeling van de samenleving in groepen en lagen
waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat.

Bestuurders/directeuren
Het is mogelijk om te klimmen op de ladder.
Dit heet: sociale mobiliteit
Periode 4 MAW
WERK
1. Betekenis van werk
Onthouden:
- wat is werk
- functies van werk `
- arbeidsethos
- sociale stratificatie en sociale mobiliteit.
4. arbeidsverhoudingen in Nederland
'Spelers' op de arbeidsmarkt...
werkgevers
werknemers
overheid
- Werknemers zijn vertegenwoordigd in Vakbonden.
- FNV en CNV (vakcentrale)
- Ook MHP
- Belangenbehartiging, individueel en collectief
- Pressiemiddelen: actievoeren, staking
Landelijk niveau (centraal niveau)
Bedrijfstak niveau (sectorniveau)
Bedrijfsniveau (ondernemingsniveau
Veranderingen na WOII

Overheid maakte regels over:
- arbeidsomstandigheden
- arbeidsverhoudingen
- arbeidsvoorwaarden

Rol van de vakbond is dus ook anders!!
Breed of smal?!
Veranderde rol overheid
-vooraf voorwaarden stellen in algemeen belang

Veranderde rollen --> ontwikkeling overlegeconomie

Oprichting van de SER, advies:
- evenwichtige economische groei
- rechtvaardige inkomensverdeling
- evenwichtige arbeidsmarkt
- stabiel prijsniveau
- evenwichtige betalingsbalans
5. De Verzorgingsstaat
7. Reorganisatie van de verzorgingsstaat
De crisis van de verzorgingsstaat
-Emancipatie
-Individualisering
-Andere bevolkingsopbouw
-Teruglopende werkgelegenheid
- Armoedeval
Maken: examenopgaven 3&4
De aanpassing van de verzorgingsstaat
Elke maatregel heeft een keerzijde!
Bezuinigingen: strengere selectie & controle
Meer eigen verantwoordelijkheid: zelf betalen
Meer marktwerking: privatisering
Stelling:
Mensen moeten verplicht worden om werk onder hun niveau
te accepteren. Iemand met een HBO opleiding of hoger,
kan best achter de lopende band!
Deze periode:
- hoofdstuk 1,4,5,7 boek 'werk'
- geen PO!!

- definitie van werk construeren (T2/I)
- functies van werk omschrijven en toepassen (R/T1)


Kennen/kunnen
vandaag paragraaf 1.1:
wat is werk?
waarom werken we?
toetsweek voorbij, jullie hebben - als het goed is ;) - hard
gewerkt
wat is werk?
(denken & uitwisselen)
Maslow: - voorzien in levensonderhoud
- financiële onafhankelijkheid
- sociale status
- sociale contacten
- zinvolle tijdsbesteding
- ontplooiing
maken: opdracht 6
klaar? huiswerk = 8 +12 (1.1)
Vandaag: 1.2 Arbeidsethos
- nakijken
- uitleg
- opdracht 'arbeidsethos door de eeuwen heen'
- huiswerk
Kennen/kunnen:
- definitie van het begrip 'arbeidsethos' (R)
- beredeneren welk arbeidsethos bij welke tijd past (I)
- omschrijven en toepassen van factoren die arbeidsethos bepalen (R/T1)

ik leer zodat ik later een goede baan kan krijgen
school is een noodzakelijk kwaad
ik vind school vooral belangrijk voor mijn sociale contacten
ik ga naar school om mijzelf te ontwikkelen
zonder school zou ik me kapot vervelen.
school is vooral gezellig.
een goed cijfer na hard werken
geeft veel voldoening
wat is het meest op
jou van toepassing?
ik ga naar school om
nieuwe dingen te leren
ik ga naar school voor
maatschappijleer :)
arbeidsethos = het belang dat men hecht/ de betekenis die mensen toekennen aan arbeid
School als arbeid
Arbeidsethos door de eeuwen heen
1. klassieke oudheid

2. middeleeuwen

3. zestiende eeuw: Calvinisme

4. Verlichting

5. Twintigste eeuw
a. hard werken en sober leven is een opdracht van God.

b. arbeid is een recht. Ontwikkeling maakt mensen gelukkig.

c. werk is voor slaven

d. Hard werken om te overleven is de straf van God. Alles draait om het leven na dit leven.

e. Door te denken en de handelen op basis van ratio (=logisch denken) zal armoede verdwijnen.
maak een verbinding tussen de juiste tijd en bijbehorende uitspraak obv wat je al weet!

1.3 arbeid en sociale positie
Kennen/kunnen:
- het begrip sociale stratificatie (R)
- beredeneren of een beroep een hoge of lage status heeft en waarom (T1)
- theorieën over sociale mobiliteit uitleggen en toepassen (R/T2)
Kennen/Kunnen:
- spelers op de arbeidsmarkt noemen (R) &
- hun belangen herkennen (T2)
- hun pressiemiddelen uitleggen
- uitleggen waarom zij samenwerken

Denken, delen, uitwisselen
- bedenk drie belangen van werknemers
- bedenk drie belangen van werkgevers

- Bedenk een belang dat werkgevers en werknemers beiden hebben
Vakbonden
Werkgeversorganisaties
organisatie van werknemers per bedrijfstak
aangesloten bij centrale (FNV en CNV)
collectieve en individuele belangen
VNO-NCW
MKB
HAVO maken: 10,12,15,16
conflict, harmonie, regulering
Samenwerking:
Succes?!
politiek klimaat
arbeidsverhoudingen
economische conjunctuur
machtsbronnen
Vandaag

kennen/kunnen:
- bepalende factoren succes vakbonden benoemen (R)
- Modellen van samenwerken omschrijven en herkennen (R, T1)
- Sociaaleconomische doelstellingen omschrijven en herkennen (R, T1)
4.4 nieuwe verhoudingen

- Andere rol van de vakbond: meer overleg
- Overlegeconomie
- de SER en sociaaleconomische doelstellingen
Wat gaan we doen?
- nakijken examenopgaven H1 (10 min)
- herhalen hoofdlijnen par. 4.1 t/m 4.3 (R) (5 min)
- sociaal economische doelstellingen: leren en herkennen (R, T1) (10 min)
- maken examenopgaven/samenvatting (huiswerk)
Vooraf voorwaarden stellen

Sociaal economische doelstellingen
4.4 Nieuwe verhoudingen
lezen/leren blz. 73
vandaag:
- nakijken examenopgaven 4
- herhalen stof
- lezen, schrijven, uitwisselen:
groei van de collectieve sector
- uitleg sociale verzekeringen en sociale voorzieningen
- huiswerk
kennen/kunnen
- collectieve goederen: omschrijving, voorbeelden , herkennen (R)
- geschiedenis taken van de overheid beschrijven (R)
- sociale verzekeringen en sociale voorzieningen (R)
herhaling politiek....

Persoon 1: Leg aan je buurman of buurvrouw uit wat collectieve goederen zijn. (Niet in je boek kijken!)

Persoon 2: geef 3 voorbeelden van collectieve goederen
uitbreiding collectieve goederen en opbouw van de verzorgingsstaat
Persoon 1: leg uit wat het verschil is tussen een nachtwakersstaat en een verzorgingsstaat. betrek in je antwoord de rol van de overheid
Persoon 2: De sociaaldemocraten wilden graag sociale weten. Leg uit waarom zowel liberalen als confessionelen hiermee instemden
kennen/kunnen
- visies van de politieke stromingen op de verzorgingsstaat uitleggen (R)
- standpunten van politieke partijen plaatsen op de dilemmalijn, zelf passende standpunten zoeken (T2)
- eigen mening geven over de verzorgingsstaat
Full transcript