Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitale læringsmedier i dagtilbud

Faaborg-Midtfyn Kommune
by

Bjarne Abildtrup

on 6 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitale læringsmedier i dagtilbud

Hvorfor digitale redskaber i dagtilbud?
Nye Platforme
Erfaringer fra to nøglemedarbejdere...
Faglige perspektiver
Introduktion til hjemmeopgaven
MÅL
Integrationen af digitale læreprocesser skal sikre:

At børn i dagtilbud i FMK får adgang til tidssvarende digitale redskaber
At børn i dagtilbud i FMK lærer at forholde sig nuanceret til de digitale
medieindtryk, de møder i deres hverdag
At børn i dagtilbud i FMK ikke blot oplever verden gennem teknologien, men lærer at anvende teknologien til at forstå, bearbejde, beskrive og handle i den verden de lever i
Brainstorm på styregruppemøde

Nøgleord:
Inspirator
Formidler
Kulturforandre
Forandringsorienteret
Foregangseksempel
Superbruger
Kollegial understøttelse, guide,
Stimullere en fælles nysgerrighed!
Tilpasse til kollegaer
Tværgående funktion
Tovholder

Redskab til dannelse, leg, læring og udvikling
Strukturerede didaktiske læringsaktiviteter
Produktion og markedsføring
Kompetenceudvikling af børn og voksne
Relationel og socialpædagogisk læring
Kulturel og sociokulturel læring (samspillet og påvirkningen mellem menneske og kultur)
Voksen- og børneinitierede aktiviteter
Et unikt børneperspektiv
Dokumentations og evalueringsredskab
Kan anvendes på tværs af læreplanstemaer
2. Gruppeøvelse
Digitale læringsmidler i dagtilbud
Internet, tabletter, mobiltelefoner og computere er i større eller mindre grad en integreret del af hverdagen, både i hjemmet, i skolen og på jobbet.
Integration af digitale redskaber i dagtilbuddenes dagligdag er en naturlig del af børns dannelsesproces som borger i det danske samfund.
Digital dannelse
Dagtilbuddet skal give børn mulighed for at udtrykke sig via tidsvarende kulturelle udtryksformer. Børn skal lære at skabe, samskabe, fortælle og formidle nye typer af digitale udtryk, i en ny kreativ ramme.
Nye kulturelle udtryksformer
Børn i dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune skal udvikle en digital dannelse, som vil komme dem til gode senere i livet, og lette overgangen mellem dagtilbud og skole.
Rollen som digital nøglemedarbejder?
Netværk - ny viden - træning og vidensdeling
Didaktike reflektioner
- Før under og efter!
Hvorfor?
Hvad?
Hvem?
Hvor?
Hvornår?
Panoramabilleder til til 3d-tour
Tag min 6 panoramabilleder af jeres børnehus
Hold iPad'en på højkant
Start med det som er mindst seværdigt
Send billeder til bjarp@fmk.dk
Digitale hverdagslivstemaer
Nøglebegreber

Eksperminterende fællesskaber
Digitalt producerende børn
Kritiske og analytiske sanser
Udforskning
Teknisk og faglig fortrolighed
Afsøge nye samarbejdesmulligheder
Tilpasning til hverdagen
Udfør og evaluer min 2 digitale læringsaktiviteter med afsæt i jeres faglige metode; hverdagslivstemaer

Refleksionspørgsmål:
Hvad skal børnene lære i akt.? (børneperspektiv)
Hvorfor skal de lære netop det?
Hvilken rolle skal de voksne spille?
Hvilke læringsrum skal i spil? aktiviteter, rutiner, børnekulturen?
Hvilken organisering skal der anvendes?
Børnemiljøet (psykisk, fysisk og æstetisk
Søg evt. inspiration i modellen om didaktiske refleksioner.
Sagsforhold(aktiviteten)
Procesforhold
Relationelle forhold


● Vejlederfaglighed
● Viden og færdigheder omkring design, gennemførelse og evaluering af vejledningsprocesser
● Undersøgelses- og formidlingskompetencer
● Metaperspektiv på sagen og tilpasse vejledning
● Ekspertviden omkring teknik og faldgruber
● Overblik og formål og mål (gennem samarbejde med ledelsen)
● Faciliteringskompetencer
● Skabe aktiviteter og processer der får vejledte “klædt på”
● Frontrunner og sikkerhedsnet under læringsforløb

Professionelle læringsfællesskaber
En digital tid
Ressourceperson? - Forandringsagent? - Læringsfacilitator?
Viden og Træning
Op til nu...
1. Gruppeopgave
Leg med grej :)
Undersøg grejet
Kig på hjemmesiden
Se videoerne igennem
Spørg løbende hvis I der er noget I er i tvivl om
Snak om hvordan I kan sætte grejet i spil i pædagogiske aktiviteter
Johann Amos Comenius 1592-1670
Tjekkisk pædagog og præst, født i Mæhren; Comenius regnes for grundlægger af nyere pædagogik
I 1657 udsendte han på latin sine samlede didaktiske arbejder,
Opera didactica omnia.

Comenius er den universelle dannelses talsmand: "at lære alle alt og grundigt".
Comenius' tænkning hviler på antagelsen af en oprindelig harmonisk orden og sammenhæng i alt værende.
Mange forskellige former for didaktik. dvs didaktik og læring i dagtilbud har et helt andet afsæt end en klassisk skolaktisk pensum didaktik!
Meget vigtig pointe!
Den gamle støvede
Didaktik og læring dagtilbud?
Reklame! - kursus i iMovie
Kurser i redigering af videomateriale på iPad

25/09, 6/11 eller 4/3.
En del af kerneopgaven

Ikke en event eller et temaer som "går over". Indskrevet i rammen for arbejdet med pædagogiske læreplaner.
Brug 15 min på at dele gode og mindre gode vejledningserfaringer.


Ud fra jeres snak, notér følgende på posits:
3 kendetegn god vejledning
af voksne

3 kendetegn god vejledning
af børn
3 kendetegn ved mindre god vejledning
af voksne
3 kendetegn ved mindre god vejledning
af børn

Identificer 12 kendetegn - 10 min
Hæng postis op på tavlen.
Hold pause - vi ses igen kl. 10:20
Mediepakkerne udleveres
50 min + 10 min pause - vi ses igen kl 12.00
Opsamling
Udvælg et markant kendetegn pr. kategori - begrund udvælgelsen.

en beskrivelse pr bord om hvordan I kan sætte mediepakken i spil?
Generelle spørgsmål til netværket projekt mv?
Opsamling
Nøglemedarbejderen
Vidensdeling blandt nøglemedarbejdere
Googledrev som fællesdatabase
Få en 3d-tour i vores børnehuse på hjemmesiden
Eksempel på en kort børneproduktion
Vores hjemmeside...
Der er igangsat et 3-årigt innovationsprojeket, som skal øge både anvendelsen og kvaliteten af digitale læringsredskaber i dagtilbud

27 nøglemedarbejdere undergår kontinuerlig faglig- og teknisk kompetenceudvikling i mediepædagogik, og anvendelsen af digitale redskaber i pædagogisk praksis.

Der investeret i 27 mediepakker bestående af minikameraer, trådløse mikroskoper, digital lydudstyr og nye iPads.

Nøglemedarbejderne har tilegnet kompetencer til at planlægge, afholde og evalure mediepædagogiske aktiviteter. Aktiviteter hvori børnenes motivation, refleksion og ideer sættes i centrum.

Der arbejdes med at skabe struktur og legitimitet i hverdagen
Arbejdes løbende med at udvikle vejledningskompetencer

Et legende læringsbegreb
Gruppedrøftelse 1
30 min
Hvad betyder perspektiver omkring digital læring for jeres praksis?

Hvad tænker I om projektet?

Hvilke krav stiller det til jer som pædagogiske medarbejdere?
Solveig og Carina
Rollen som nøglemedarbejder
Faglige, tekniske og kollegiale udfordringer
Børneperspektiv
Legepladsen
Produkt vs. proces
Gruppedrøftelse 2 10-15 min
Hvordan kan I hver især bruge de digitale perspektiver i jeres arbejde, aktiviteter mv? - gerne ud fra et personligt og fagligt synspunkt.

Hvad skal der til for at I kan lykkes i praksis?
Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.
Formål
Bringe forskere og praktikere sammen for at undersøge hvordan digitale redskaber kan påvirke den pædagogiske praksis, med afsæt i tre temaer, og fem forskningsspørgsmål.
TEMAER
Reflekterende praksis
Tre elementer der bør indgå i en reflekterende praksis:
Den voksnes position ift barnet
Valg af åbne eller lukkede teknologier
Tilrettelæggelse af legens forløb
Den legnede tilgang
Børn er afsøgende og eksperminterende, i deres leg med digitale medier
Forskellige tilgange: Børns leg vs. de voksnes prædefinerede mål og intentioner
Pædagogen skal være opmærksom på egen tilgang, hvis man ønsker at fremme læring og kreativitet hos børn

Eksperminterende fællesskaber
Kreativiteten fremmes når børn og voksne leger, eksperminterer og udforsker sammen.
Opdagelserne og engagement i fokus.
Ingen fastsatte målsætninger i laboratoriet
Fem forskningsspørgsmål
Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring?
Hvordan, og under hvilke omstændgheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring?
Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte?
Er der et match mellem de digitale redskaber som dagtilbuddene efterspørger, og dem som markedet kan levere?
Gode rammer for børns læring
Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde?
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Konklusion
Wow-effekt kan skabe og fasholde interesse
Børns legende tilgang skaber grundlag for læring
Grundlag for livslang læring - tidlig start
Mulighed for refleksion via optagelser og delefunktioner
Når "wow-effekten" faciliterer, aktiv deltagelse interaktion, kreativitet og fælles fasination er i fokus.
Social og personlig læring
Eksperminterende tilgang til sprog, tekst, bogstaver, tal og geometriske figurer.
Forståelse af kommunikation på tværs af tid, sted og rum.
Syn for sagen i børne- og voksenperspektiv
Værdien af af søge og dele viden.
ved at øge pædagogisk personales refleksion over egen praksis - gengivelse via video og billeder. både børns og egne handlinger.
ved at Øge Barnets refleksion over egen væren, tilstedeværelse og styrke barnets interaktion med andre.
Grundvilkår: Hvis digitale redskaber skal understøtte kvaliteten i det pædagogiske arbejde, kræver det, at der udvikles en faglighed, som beskriver hvad der er på spil når digitale redskaber bringes ind.
For digitale redskaber skal understøtte og matche dagtilbuddenes behov er det vigtigt:
At de digitale redskaber er robuste
At de digitale redskaber er enkle at gå til for pædagogisk personae og børn
At børnene kan være producenter
At redskaberne kan spille sammen og er kompatible.
Ved at understøtte inklusion og inkludrende fælleskaber
Den vigtigste omstændighed er, at de digitale redskaber aktivt sættes ind i en reflekterende pædagogisk kontekst.
Viden om teknologi, hvordan kan vi påvirke den, og hvordan påvirker den os.
Kreativitet og innovation

Planlæg en digital aktivitetet som I kan afprøve i jeres egen institution i den kommende tid
-------------
Søg inspiration i læreplansskabelonen!
Afrunding

Opsamling
Afsluttende kommentarer
God fornøjelse med det mediepædagogiske arbejde
Tak for i aften!

1. Velkomst og en opridsning af fyraftensmødets formål

2.Introduktion af Bjarne Abildtrup Pedersen, konsulent fra Opvækst og Læring, om tankerne bag projektet ”Digital læring” samt nøglemedarbejdernes rolle.

3. Input fra nøglemedarbejdere om hvad der lykkes, hvad der ikke lykkes og hvad kan faldgrupperne være.

4. Bjarne præsenterer resultaterne af den nyeste forskning inden for digital læring i dagtilbud.

5. Opsamling, afrunding og feedback – hvad tager I med hjem fra aftenen?

Aftenens program
En vejleder!
"Den vise vejleder fører mig ikke ind i eget visdomshus, men leder mig til min egen klogskabs dørtærskel"(Søren Kierkegaad:1842).
Teknisk og faglig "knowhow"
Skabe aktiviteter og processer der får vejledte “klædt på”
Tilstræber at alle i gruppen føler sig fagligt og kollegialt ligeværdige
Understøtter en åben, respektfuld og anerkendende atmosfære
Støtte og udfordre kollegaer gennem reflekterende og udfordrende spørgsmål
Arbejde på at "massere" fastlåsende for-forståelser
Skabe refleksion via samtaler, diskussioner og arbejdsproces
Holde ”den røde tråd” i arbejdet og skabe overblik
Frontrunner og sikkerhedsnet under læringsforløb
Kollegial anerkendelse
Faciliteringskompetencer

Den gode vejleder
Opsamling...
Hvordan har vi så brugt det i børnegruppen?
45 min...
Full transcript