Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT taikymas bendrojo ugdymo ir lavinimo sektoriuje

No description
by

Jovita Kalinauskiene

on 18 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT taikymas bendrojo ugdymo ir lavinimo sektoriuje

Darbą atliko:
Asta Butrimaitė
Laura Navickienė
Jovita Kalinauskienė IKT taikymo
bendrojo lavinimo ir ugdymo
sektoriuje analizė Sektoriaus pasirinkimo pagrindimas Mokykla - svarbus kiekvieno žmogaus raidos etapas, vien bendrojo lavinimo mokykloje praleidžiama daugiau kaip 10 metų. Mokykloje įgyjami pagrindiniai darbo, mokymosi, bendravimo, bendradarbiavimo, pažintiniai ir kitokie įgūdžiai. Dėl to IKT diegimas bendrojo lavinimo mokyklose toks svarbus - nuo to, kaip mokiniai naudosis IKT mokykloje, iš esmės priklausys, kaip jie gebės mokytis. Darbo tikslas Išanalizuoti IKT taikymą bendrojo lavinimo
ir ugdymo sektoriuje Komandiniame darbe naudojami metodai diskusija;
skype, moodle, google paieška, gmail;
Prezi. Problematika Švietimo politikos strateginė kaita.
IKT ir inovatyvių mokymo (si) metodų taikymas mokyklose.
Pedagogų rengimas bei kvalifikacijos kėlimo sistema.
Technologinė įranga.
IKT diegimo skirtumai tarp Lietuvos ir ES. Švietimo politika Istoriniai etapai:
2000 m. buvo patvirtinta Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo Lietuvos švietime strategija ir jos įgyvendinimo programa.
2005 m. buvo parengta Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2005 - 2007 m. strategija.
2003 - 2012 m. nuostatose daug dėmesio skirta asmens naujoms kompetencijoms ugdyti.
2008 - 2012 m. strategijoje daug dėmesio skiriama ne tik mokyklų aprūpinimui, bet ir ugdymo kokybės gerinimui, panaudojant IKT galimybes. Švietimo politika 2005 m. buvo parengtos rekomendacijos mokytojui "Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės".
2007 m. išleistame įsakyme "Reikalavimai mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms Nr.ISAK-555" didelis dėmesys skiriamas mokytojo IKT taikymui plėtoti.
Pedagogų rengimas ir kvalifikacija 2000 m. buvo parengti informacinio ir kompiuterinio išprusimo standartai visiems pedagogams, mokyklų bibliotekininkams, informacijos technologijos koordinatoriams ir informatikos mokytojams;
sudarytos sąlygos visiems 1-12 klasių mokytojams ir kitiems švietimo darbuotojams įgyti standartus atitinkantį informacinį ir technologinį išprusimą bei tobulinti IKT taikymo ugdymui kvalifikaciją. Kompiuterių įranga ir mokymo priemonės 2000 m. 10 bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių teko 1 kompiuteris;
visose mokyklų bibliotekose įrengtos kompiuterizuotos bibliotekininko darbo vietos, jose įdiegta bibliotekos darbo automatizavimo programinė įranga;
visose savivaldybėse modernizuoti švietimo centrai, juose įrengti mokymo priemonių išteklių centrai;
daugumoje mokyklų kompiuteriai sujungti į vietinius tinklus, o šie greitaveikiu ryšiu, - prie interneto;
pagrindinė mokyklose naudojama programinė įranga yra lokalizuota ir legali;
sukurta kelios dešimtys originalių ir tiek pat adaptuota užsienietiškų kompiuterinių mokymo programų; nuolatos leidžiami keli mokykloms skirti elektroniniai leidiniai. IKT naudojimo skirtumai tarp Lietuvos ir ES Tyrimo "IKT prieinamumo ir panaudojimo Europos mokyklose 2006 m. siekiniai" duomenimis 48,4 proc. Lietuvos mokytojų teigia, jog turi gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius; 19,9 proc. - labai gerus; 39 proc. nurodo, kad geba labai gerai dirbti teksto rengimo programomis (ES vidurkis 65 proc.); 30 proc. mano, kad turi labai gerus kompiuterinių pateikčių rengimo įgūdžius (ES vidurkis 34 proc.); 47,9 proc. mokytojų nurodo, kad geba labai gerai naudotis elektroniniu paštu (ES vidurkis 65,9 proc.).
Remiantis 2008 m. STEPS duomenimis, pradinių klasių mokinių tenkančių kompiuterių skaičius vidurkis siekia 13,8 proc. Daugiausiai turi Lichtenšteinas - 35 proc. (Lietuva nesiekia vidurkio).
Apklausų duomenimis, mokiniai kompiuteriais gali naudotis ne tik mokykloje, bet ir namuose. Internetu namuose naudojasi virš 80 proc. Lietuvos rodikliai vėl gi ne tarp pirmųjų - tik apie 50 proc. namų ūkių yra prisijungę prie interneto. Veiksmingas IKT naudojimo mokykloje modelis Aprūpinimas IKT.
Kryptinga pagalba ir skatinimas.
Pedagogų IKT naudojimo kvalifikacija. Sėkmingas IKT naudojimas ugdymo procese Organizuojant IKT naudojimą ugdymo procese, mokiniams turi būti suteikiamos galimybės taikyti IKT ir ugdyti IKT kompetencijas visame mokymo procese. Jiems taip pat turi būti parodyta:
kaip atsirinkti informaciją iš skirtingų įmanomų šaltinių;
sintezuoti ją;
pritaikyti savo reikmėms;
plėtoti naujas idėjas;
redaguoti, tvarkyti dokumentus;
pateikti juos galutiniam vertinimui kokybiškai atliktus;
keistis informacija tiek tiesiogiai, tiek naudojantis žiniasklaidos priemonėmis;
peržiūrėti, vertinti ar įsivertinti savo atliktą darbą. IKT taikymo patirtis mokyklose Pastebimas teigiamas IKT taikymo švietime poveikis mokinių socialinei integracijai, kas sudaro abipusiškai palankias sąlygas moderniai informacinei žinių visuomenei plėtotis.
Vienas didžiausių IKT taikymo mokymui(si) poveikių pastebėtas mokinių diferenciacijai (ypač pradinėse mokyklose), kai naudojamos individualiems mokinių poreikiams sukurtos modernios technologijos.
Beveik visi tyrimai pabrėžia IKT svarbą mokinių mokymosi motyvacijai didinti: mokytojams lengviau sudominti mokinius įvairiais klausimais, išlaikyti jų dėmesį, mokiniai noriau kartoja medžiagą, greičiau bendrauja ir bendradarbiauja.
IKT daro teigiamą įtaką mokomųjų dalykų integracijai (ypač pagrindiniame ugdyme), mokymosi visapusiškumui, universalumui, mokinių žinios ir gebėjimai lengviau perkeliami iš vienos srities į kitą - tai padeda darniam, subalansuotam švietimui plėtotis ir holistinei pažiūrai į ugdymą įsitvirtinti. Rekomendacijos IKT taikymui bendrojo ugdymo ir lavinimo sektoriuje Vykdyti švietimo politikos strateginę kaitą, diegiant IKT, remiantis pedagogikos mokslo, inovatyvios ugdymo praktikos bei švietimo tyrimų integracijos stiprinimu.
Inicijuoti mokslininkų grupes, siekiant organizuoti nuolatinį IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą mokyklose.
Tobulinti pedagogų rengimą bei kvalifikacijos kėlimo sistemą, stiprinant pedagoginių mokslinių tyrimų, technologinių naujovių bei metodinės inovatyvaus ugdymo praktikos elementus.
Sudaryti visiems vienodas galimybes, aprūpinant mokyklas technologine įranga ir skaitmeniniais mokymo resursais. Literatūra: 1. Buinevičiūtė A., Leonavičius P. (2006). IKT taikymas ugdymo procese. Švietimo plėtotės centras.
2. Girdzijauskienė R., Gudynas P., Jakavonytė D., Jevsikova T. (2010) Inovatyvių mokymo(si) metodikų ir IKT taikymas taikymas. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras
3. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės. Rekomendacijos mokytojui (2005) LR Švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras.
4. Kompiuteriai mokyklose: kiek ir kaip naudojami? 2008 gegužė Nr. 1 (21)
5.. Merkys G., Urbonaitė - Šlyžiuvienė D., Balčiūnas S., Mikutavičienė I. (2007). IKT taikymas ugdyme. Statistinio tyrimo ataskaita. Kaunas, Šiauliai
6. Paulionytė J., Grabauskienė V., Žemgulienė A., Schoroškienė V., Makarskaitė-Petkevičienė R. (2010). IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje. Vilnius. DĖKOJAM UŽ DĖMESĮ
Full transcript