Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sajak

Sajak nya éta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ébréhan pikiran, rarasaan, jeung éksprési pangarang nu ngagunakeun b
by

Taufik Rasyid

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sajak

SAJAK Pengertian Sajak Hal-hal nu kudu diperhatikeun
dina maca sajak Jenis-Jenis sajak sajak épik Sajak Lirik Nya éta sajak anu ngébréhkeun rasa
panyajakna. Conto : sajak Samagaha
karya Taufik Faturohman Unsur-unsur Sajak Téma: pikiran poko pangarang dina éta sajak
Nada: sikep pangarang kana éta sajak
Rasa: sikep urang nu maca sajak
Amanat: maksud nu rék ditepikeun ku
pangarang
Ma’na denotasi (sabenerna) jeung konotasi
(kiasan) Sajak nya éta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ébréhan pikiran, rarasaan, jeung éksprési pangarang nu ngagunakeun basa nu munel tur pepel.
Wangun sajak biasana ditulis dina wangun ugeran (puisi), tapi disusun sakarep pangarangna.
Sajak kaasup wanda puisi anu teu pati kauger ku patokan wangunna, ku sabab kitu disebut puisi modern atawa sajak bébas.
Sajak Sunda munggaran ditulis ku Kis Ws dina taun 1946. Mimiti mekarna taun 50-an.Dumasar kana eusina, jenis-jenis sajak dibagi jadi dua nya éta sajak épik jeung sajak lirik.


Nya éta sajak anu eusina ngadadarkeun atawa ngalalakonkeun.

Janté Arkidam

Panonna beureum siki saga
Leungeunna seukeut lalancip gobang
Niplasan badan palapah gedang
Arkidam, Janté Arkidam

Di pangaduan di kalangan ronggéng
Ngan hiji jagoan
Arkidam, Janté Arkidam... Samagaha
Aya samagaha nanceb na dada
teu karampa

Bulan honeng panon poé nineung
ngiles
duka ka mana... Wirahma
Vokal
Nada jeung Rasa
Eksprési
Full transcript