Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Apat na Pangunahing Paraan ng Pagpapahayag

No description
by

Yagami Light

on 8 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Apat na Pangunahing Paraan ng Pagpapahayag

Apat na Pangunahing Paraan ng Pagpapahayag

Pagsasalaysay
may hangaring mag-ulat ng mga pangyayari sa isang maayos na paghahanay
uri ng komposisyong nagkukuwento
mahalaga ang maayos na pag-uugnay ng mga pangyayari upang maging kawili-wili ang pagsasalaysay
Ang tunay na Pangangatuwiran ay naghahayag ng mga kongklusyong hinugot sa katotohanan (premise) at ang layunin nito ay makaimpluwensiya ng pag-uugali't pag-iisip at hindi pagsangkot lamang sa pagtatalo. Binibigyang-diin nito sng isang panig lamang ng suliranin o isyu. Sa pangangatuwiran ay lubhang mahalaga ang mga argumentong bumubuo rito. Ang argumento ay isang lohikal na paraan g pagpapasang-ayon. Ang lohika ay siyensiya samantalang ang pangangatuwian ay sining
Ang Pagmamatuwid ay naiiba rin sa paglalahad sa layunin sapagkat ang layunin ng pagmamatuwid ay makaakit, ang diin ng isang isyung tatalakayin, at pabubuluanan ng kabilang panig, samantalang ang paglalahad, magkabilang panig ng isang suliranin ang kapwa ipinapaliwanag at hindi nagpapasiya, bagkus nagpapa-unawa upang makatuklas ng katotohanan ang mambabasa o nakikinig
Sa kabuuan, ang pagsasalaysay ay iba sa Paglalahad sa layunin dahil ang layunin ng pagsasalaysay ay mag-ulat ng isang pangyayari o kawing-kawing ng mga pangyayari sa isang maayos na pagkakahanay, samantalang ang paglalahad ay magpaliwanag.
Paglalahad
may launin itong mapgpaliwanag
anyo ng katha na ang layunin ay magpaliwanag ng anumang bagay na nasasaklaw ng kaalaman ng tao at tumutugon sa pangangailangang pangkarunungan at pang-unawa
mahalagang gamitin laba sa kabulaanan
isang proseso ng pagpapatunay sa isang katotohanan upang mapaniwala ang isang tao at pumanig sa sarili mong paninindigan.
BUOD
Paglalarawan
may hangaring magpamalas sa mambabasa ng katangian, kulay at sukat ng isang bagay na nagsasaad na kaibhan sa mga kauri.
2. Paksa
orihinal
hindi mababaw o di palasak
maaring inspirado ang awtor ng nabasa o narinig niya
sa ganang sarili
lahat sa ilalim ng araw ay maaring paksain
nasa pamamaraan ng nagsasalaysay ang pagpapakahulugan at ang paggising sa pagpapanatili ng interes
Nakakatulong ito na magkakaroon ng tiwala sa sarili at hindi basta-bastang paniwalaan ang propaganda
1. Piliin ang alam na paksa
ang paksang nakikita o matamang pinagmamasdan

3. Wastong Pagkaka-ayos
4. Kawili-wiling Wakas
ito ay dapat sumusunod sa kasukdulan bagaman, may wakas ng ipinauubaya lamang sa mambabasa
isinasaalang-alang din ang ibang salik o elemento ng pagsasalaysay;
tagpuan, tunggalian o suliranin
5. Punto de vista
pananaw
pagtingin o relasyon ng pagsasalaysay sa aksyon
6. Usapan
salitaan
kinasasangkapan ito upang hindi magiging kabagut-bagot ang pagkukuwento sa nakikinig o mambabasa
naipapakilala ang papel ng tauhan
1. Pamagat
nakakatawag-pansin o nakakapukaw ng kawilihan
maikli
orihinal
di-dapat magbunyag ng wakas
maaaring kuha sa pangalan ng tao, makasaysayang pook o maselan at mahalagang pangyayari
Katangian ng isang mabuting pagsasalaysay
halimbawa:
ABNKKBSNPLako
Kapitan Sino
Ang Paboritong libro ni Hudas
banghay
kawili-wili at mapang-akit na simula, gitna at wakas
kronolohiko ang pagsasalaysay
may tiyak itong pangyayari na naganap sa isang tiyak na panahon
May pananaw na pansarili

Halimbawa:
"Hindi pala ako nag-iisa sa ganoong problema at kalagayan."
May pananaw na palayon

Halimbawa:
"Habang pumapatak ang maninipis na ulan, napansin niya Aling Kim Chuwawa na papasok sa makitid na daan bitbit ang kaning inilagay sa plastik. Kitang-kita niya ang marahang paghakbang ni Kim Chuwawa sa makitid na daan nang biglang nadulas ito. Kitang-kita niya kitang-kita niya kung paano bumagsak ang ale na nauna ang ulo at nakatihaya ang katawan at tumama sa batuhing daan ang ulo nito."
2. Isaalang-alang sa paksa ang pananaw o punto de vista
ang pagtingin sa bagay o anumang ilalarawan sa mga sumusunod:

a. ayon sa agwat o layo sa bagay
b. ayon sa sariling palagay at damdamin ng naglalarawan tungkol sa paksa
c. ayon sa pagkasunod-sunod
3. Pagbuo ng batayan o pangunahing larawan
ipinamalas ang kakanyahang itinatangi sa iba sa tulong ng matamang pagmamasid
unang kakintalan o impresyon
5. Pagsasaayos ng sangkop
dito nagkakaiba ang paglalarawan , pagsasalaysay, at paglalahad.
4. Piliin ang mga sangkap
piliin ang mga bagay na nagpapalitaw sa unang kakintalan
(pangunahing larawang ibig ipamalas)
huwag ilakip ang walang kaugnayan dito
ilakip ang tiyak na sangkap
isama ang kaliit-liitang bagay kung ito ay mahalaga
Hakbang sa Mabuting Paglalarawan
Halimbawa:

Ang Nanay, Ang Klase, Ang Guro atbp.
Piliin ang:
a. kapansin-pansin
b. katangiang ikinatatangi ng inilalarawan ibang kauri nito.
Sa paglalarawan
- ipinapamalas ang pagsasama-sama ng sangkap upang lumitaw ang pangunahing larawan.
Sa pagsasalaysay
- banghay o balangkas o pagkakasunod-sunod ng pangyayari ang tinututukan sa pagsasaayos.
Sa paglalahad
- pagkakaugnay-ugnay ng mga kuro-kuro at isipang ipinababatid ang pinagdidirian.
Apat na paraan ng Pagsasaayos (Pagdidisenyo) ng Sangkap para sa Paglalarawan
1. Pagmamasid
dito ipinapamalas muna ang kabuuang kakintalan bago iniisa-isa ang mga katangian sa pagmamalas ng kakintalan
2. Ayon sa Agwat

a. malapit - pa - malayo
b. malayo (zoom-out)- pa - malapit (zoom-in)
c. buhat sa ibaba paitaas
d. mula sa di gaanong mahalaga - pa - mahalaga
3. Ayon sa isang mapa o guhit
"heographiya"
(L.T. Rubin et.al)
simulan sa isang bahagi pa ibang bahagi
4. Panukdulan
dito pinag-uugnay muna ang sangkap ayon sa kahalagahan para makaambag sa magiging kabuuan
salungat ito ng pagmamasid
Pagmamatuwid o Pangangatuwiram
Nakalilinang ito ng bukas na isipan at pagsasaalang-alang ng katatungang may katunayan kang napanghahawakan sa pagbibigay-katotohanan sa iyong paninindigan
Layuninito na akitin o hikayatin at makapahinuhod ang iba na tanggapin ang katotohanang ng isang panindigan, o kaya'y baguhin ang pag-iisip, pag-uugali at pagkilos sa tulong ng ipinahahayag mong katuwiran.
Ang pagtanggol sa sariling karapatan ay nangangailangan ng wasto at sapat at makatarungang pagmamatuwid
Nasa iyo ang paglahad ng maliwanag at tiyak, at dapat
Kahalagahan ng Pangangatuwiran
Kaparaanang sinunod
2. Magkaroon ng dahilan ng pagkakaganap ng pangyayari - dahil lahat ng pangyayari ay may dahilan
Halimbawa:

"Malinis ang kanal sa gilid ng lansangan, na dati'y marumi sa basura sapagkat may naglinis, kung walang naglinis, mananatiling marumi."
1. Paghambingin ang magkatulad na katangian upang makita ang pagkakatulad at makatas ang katotohanan
Halimbawa:

"Matipid ang anak dahil matipid ang ama."
3. May katunayan - ito ang hinahawakan ng nagmamatuwid upang mabigyang katotohanan ang paninindigan
Halimbawa: "Kung tayo ay nanghihikayat dapat nating pag-aralan ang uri ng tao dahil iba-iba ang kawilihan, kalinangan o kultura, karunungan, palagay, gulang, hanapbuhay, kasarian, edukasyon, at estado/kalagayan sa buhay.
Ang paglalarawan ay iba naman sa paglalahad sa layunin at saklaw dahil ang layunin ng paglalarawan ay ipamalas sa mambabasa/nakikinig ang isang larawan sa kabuuan at nauukol lamang sa mga bagay sa kanilang pag-iisa, at ipakita kung paano ito naiiba sa mga kauri nito, samantalang pagpapaliwanag ang layunin ng paglalahad.
Suring-Basa
Layunin nito na tulungan tayo sa pagpapasiya sa pagpili ng mga aklat na dapat basahin dahil nagbibigay kabatiran sa mga nilalaman na mga aklat na di pa nabasa, o ng karunungan tungkol sa makabagong aklat. Parang isang maikling pamumunang pampanitikan.
Pangulong-Tudling/Editoryal
ito'y naglalayong mamatnubay sa mga kuru-kuro ng madla sa tulong ng maingat na panghihikayat at paglalagay ng sumusulat sa katayuan ng mambabasa, karaniwan ay kuha a mga balita at paksa.
Balita
ito'y ulat na naglalarawan ng mga pangyayari sa loob at labas ng bayan maging tungkol sa paaralan,pamahalaan, lipunan, pulitika, kalakal, relihiyon, atpb.
Panuto
ito ay sining na ginagamitan ng sariling likha at tiyak na mga salita upang maging maliwanag, maikli ang direksiyon upang madaling maunawaan.
Full transcript