Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ICNP

No description
by

Anna Cybulska

on 4 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ICNP

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP ®
jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.
ICNP
istota, założenia, wymagania, rozwój, znaczenia
ICNP®
powstała i jest rozwijana jako specjalny projekt
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN) - największej organizacji międzynarodowej reprezentującej interesy tej pielęgnarek, zrzeszającej 135 krajów.
Pomysł klasyfikacji pielęgniarskiej ponadnarodowej pojawił się
w
1989
r., gdy pielęgniarki same zdecydowały, że potrzebują uporządkować
terminologię specjalistyczną, pozwalającą precyzyjnie opisywać działania/interwencje pielęgniarskie na podstawie zgromadzonego wywiadu.
Katalog ICNP
jest to zestaw odpowiadających wybranemu obszarowi opieki pielęgniarskiej gotowych fraz nazywających
diagnozy, interwencje i wyniki pielęgniarskie
, stworzonych na podstawie terminologii zaczerpniętej z aktualnej wersji ICNP, zgodnie z zasadami przyjętymi w standardzie ISO FIDS 18 104:2003.
Przyjęto trzy możliwe kryteria tworzenia katalogów. Są to:
Problem zdrowotny
(np. choroby psychiczne, starość);
Specjalistyczna opieka, specjalistyczna placówka
( np. opieka paliatywna, pielęgniarstwo środowiskowe, pielęgniarstwo pediatryczne);
Przedmiot opieki pielęgniarskiej
(np. przestrzeganie zaleceń terapeutycznych).
ZAŁOŻENIA TWORZENIA KATALOGU ICNP
Frazy i zdania zgodnie z modelem referencyjnym przyjętym w standardzie
ISO FIDS 18104:2003;
Diagnoza pielęgniarska musi zawierać obowiązkowo termin z
osi Przedmiot opieki
oraz termin z
osi Ocena
, a fakultatywnie może zawierać terminy z wyżej wspomnianych lub innych osi klasyfikacji;
Interwencja pielęgniarska musi zawierać obowiązkowo termin z
osi Działania
oraz co najmniej jeden termin określający cel
z osi innej niż Ocena
, może też fakultatywnie zawierać terminy dodatkowe z dowolnych osi klasyfikacyjnych.
Diagnoza pielęgniarska
jest tu rozumiana jako stwierdzenie formułowane przez pielęgniarkę, która podejmuje decyzje dotyczące pacjenta na podstawie dokonanej oceny.

Wynik pielęgniarski
jest to pomiar lub stan diagnozy po przeprowadzeniu interwencji pielęgniarskiej.
Przygotowanie katalogów z założenia
ma służyć usprawnianiu prac dokumentacyjnych
. Stanowią one źródła łatwiejszego i szybszego dostępu do wybranej terminologii i gotowych fraz opisujących praktykę pielęgniarską. Dodatkową nie mniej ważną korzyścią jest automatyczny dostęp do wersji fraz w innych językach narodowych oraz generowania kodów
SNOMED CT,
co zwiększa interoperacyjność elektronicznej dokumentacji pacjenta.
PROCEDURA TWORZENIA KATALOGU ICNP
1) Silna potrzeba posiadania narzędzia dostosowanego do warunków oddziału.
2) Wybór przedmiotu/ tematy katalogu, ewentualnie kategorii pacjentów o określonych potrzebach terapeutycznych.
3) Precyzyjne ustalenie zakresu i struktury katalogu oraz wstępnego wyboru terminów ICNP.

4) Przedstawienie „konspektu” Zespołowi ICNP oraz oczekiwanie na akceptację.
5) Międzyjednostkowa lub międzynarodowa współpraca umożliwiająca stworzenie idealnego narzędzia uwzględniającego różnice kulturowe oraz organizacyjne.


7) Weryfikacja zasobów w świetle światowej literatury nauk
8) Testowanie narzędzia.
9) Kodowanie narzędzia, a następnie rozpowszechnianie przed Międzynarodową Radę Pielęgniarek.
6) Sformułowanie diagnoz, interwencji i wyników pielęgniarskich z wykorzystaniem leksyki zawartej w aktualnej wersji klasyfikacji ICNP.
ROZWÓJ NARZĘDZIA
- dostępne katalogi
Wybrane katalogi ICNP udostępnione do 2013 roku:
1) Podzbiory ICNP:
a.
Partnering with clients and families to promote adherence to treatment
(ICN 2008)- Współpraca z pacjentami i ich rodzinami- w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych;
b.
Palliative care for dignified dying
(ICN 2009) – Opieka paliatywna dla terminalnie chorych, towarzyszenie w godnym umieraniu;
c.
Pediatric pain management
(ICN 2012)- leczenie bólu u dzieci.
2) Opracowanie dla potrzeb lokalnych:
a.
Nursing care of choldren with HIV and AIDS
(ICN 2012) – opieka pielęgniarska dla dzieci z HIV/AIDS;
b.
Adherence to hypertention treatment
– Przestrzeganie zaleceń w terapii nadciśnienia tętniczego.
3) Zestaw procedur (order sets);
a.
Prevention of falls and falls injuries
(Zapobieganie upadkom i urazom nimi spowodowanymi);
b.
Breastfeeding support
( Promocja karmienia piersią).
4) Plany opieki (care plans):
a
. Care plan for acute adult mental health
(Plan opieki dla pacjentów psychiatrycznych w stanach ostrych);
b
. Care plan for special care nursery neonates
(ICN 2011)- plan specjalistycznej opieki neonatologicznej.
Dwa z tych
katalogów są
dostępne w Polsce:
„współpraca z pacjentami i ich rodzinami- w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych”
„opieka paliatywna dla terminalnie chorych; towarzyszenie w godnym umieraniu”.
Wśród przyczyn wprowadzania klasyfikacji odnoszących się do praktyki pielęgniarskiej wymienia się najczęściej:
1. standaryzację słownictwa, jakim posługują się pielęgniarki;

2. wysoki poziom wzajemnego zrozumienia między grupami pracującymi nawet w skrajnie odmiennych warunkach i kulturze;

3. poszerzenie wiedzy pielęgniarek na temat relacji między diagnozą pielęgniarską, działaniem a jego wynikiem;
4. rozwój baz danych i systemów informacyjnych wspomagających działalność bieżącą i zarządzanie ochroną zdrowia;

5. wspieranie nauczania i rozwoju zawodowego;

6. określanie niezbędnych nakładów na opiekę pielęgniarską;

7. planowanie zasobów niezbędnych w codziennej praktyce;

8. nawiązanie do innych medycznych systemów klasyfikacji. (MK, 2012)
ŹRÓDŁO:
Coenen A.: ICNP Catalogues for supporting nursing content in electronic heath records. Studies in Health Technology and Informatics, 2012, 180: 1075-1078.
ICNP Subsets (catalogues): ICNP Bulletin, 2010 June 3( document elektroniczny) http://www.twna.org.tw/fronted/un07_international/file?ICNP%20Bulletin%20%June%202010.pdf
Opieka nad chorymi terminalnie. Towarzyszenie w godnym umieraniu. Katalog ICNP. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2009.
Prezentacja opracowana przez:


mgr Anna Reczyńska
doktorantka Zakładu Pielęgniarstwa PUM
Zdjęcia zaczerpnięte z internetu
Full transcript