Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wpływ działalności człowieka na hydrosfere

No description
by

Karolina Kozak

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wpływ działalności człowieka na hydrosfere

Hydrosfera
Hydrosfera to wodna powłoka Ziemi.

Przestrzeń na powierzchni której występują wody.
Morza, oceany, jeziora, rzeki, bagna, woda podziemna, lodowce, pokrywa śnieżna, woda atmosferyczna.

Wpływ człowieka może być pozytywny jak i negatywny.
Negatywne skutki
Zanieczyszczenie rzeki Jangcy - Chiny
Miała użyźnić ziemie, chronić przed powodziami, generować bardzo potrzebną w tym rejonie energię.

Przyczyniła się do śmierci kilkudziesięciu tysięcy osób, zmusiła do opuszczenia domów milion kolejnych, unicestwiła rzadkie gatunki zwierząt.


Wpływ działalności człowieka na hydrosferę
Zanieczyszczenia rzek ściekami, odpadami przemysłowymi i odprowadzanymi z kopalń.

Podobne choć w mniejszym stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych powoduje stosowanie środków ochrony roślin i pestycydów, które wsiąkają w glebę, przedostają się następnie do wód gruntowych.

Wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest także ciągle wzrastająca liczbą ludności, postępującą urbanizacją, rozwojem produkcji przemysłowej, a co za tym idzie produkcją na wielką skalę zanieczyszczeń.
Takie wody odprowadzane do rzek lub innych zbiorników wodnych pogarszają stan wód i zagrażają czasem nawet klęską ekologiczną, np. wylew ropy z tankowca na morzu.

Zanieczyszczenia powodują liczne choroby, wymieranie świata organicznego w zbiornikach wodnych i w rzekach, zmianę składu chemicznego wód.
Przez czterdzieści ostatnich lat Jezioro Aralskie, zwane przez miejscową ludność Morzem, niegdyś czwarte największe jezioro świata, zostało zamienione w jałową, bezkresną pustynię. Bezpowrotnie zniszczono dziesiątki gatunków zwierząt, tysiące hektarów lasów i życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi.
Jezioro Aralskie
Czwarte największe jezioro świata o powierzchni 68 478 km2. To tyle co powierzchnia Irlandii lub Czech.
W ciągu 50 lat Morze Aral­skie traci 90% swo­jej pier­wot­nej po­wierzch­ni
Pia­ski nowej pu­sty­ni Aral-kum po­wsta­łej po wy­schnię­ciu Morza Aral­skie­go. Pia­ski śmier­cio­no­śne, prze­sy­co­ne solą i che­mi­ka­lia­mi spłu­ki­wa­ny­mi z pól ba­weł­ny.
Bawełna- białe złoto Uz­be­ki­sta­nu.
ki­lo­gram ba­weł­ny= od 17000 do 30000 li­trów wody= trzy bluzy / dwie pary spodni
W 1984 r. porty w Muj­nak i Aral­sku zo­sta­ły za­mknię­te ze wzglę­du na
od­da­la­ją­cą się linię brze­go­wą i
wzra­sta­ją­ce za­so­le­nie zbior­ni­ka. Pracę stra­ci­ło 30000 ludzi.
Aral po­łu­dnio­wo-za­chod­ni. Sto­jąc w tym miej­scu 50 lat temu, miał­bym nad sobą 30 m wody.
Jezioro Aralskie stale kurczy się z powodu odprowadzania wody z zasilających je rzek, które nawadniają pola bawełny. W wyniku tych działań Uzbekistan stał się największym eksporterem bawełny na świecie. Jednocześnie w regionie doszło do jednej z największych katastrof ekologicznych w historii ludzkości.
Budowa Zapory Trzech Przełomów w Chinach to największy na świecie projekt hydrotechniczny.
Zatopionych zostało 13 dużych miast, 140 miasteczek i 1 350 wsi.

Za dramatyczny skutek budowy Zapory Trzech Przełomów, uważa się śmierć ponad 70 tysięcy ludzi w wyniku trzęsienia ziemi w Syczuanie w 2008 roku.
Geolodzy prognozują, że liczba i intensywność niebezpiecznych zjawisk geologicznych takich jak trzesięnia ziemi, wywołanych przez budowę zapory będzie wzrastać.
Zalanie wodami rzeki kilku tysięcy miast i wsi wraz z cmentarzami, zakładami przemysłowymi i wysypiskami śmieci, uczyniło „poprawioną” rzekę wielkim ściekiem
Woda jest też niezdatna do picia, co stanowi poważny problem w kraju, w którym zanieczyszczonych jest już ponad 70% wód.
Wody, które rozlały się w dolinie Jangcy w związku z przeskalowaną inwestycją, zatopiły nieodwołalnie zamieszkane od setek lat ludzkie siedziby, bezcenne zabytki, siedliska endemicznych gatunków zwierząt i roślin.
Kolejne kraje podążają tropem Chin – Turcja z gigantycznym projektem GAP oraz Etiopia z tamą „Wielkie Etiopskie Odrodzenie”.
Kolejnym skutkiem jest wyginięcie delfina rzecznego – gatunku, którego ostatni przedstawiciele mieszkali w wodach Jangcy. To pierwszy od pięćdziesięciu lat przypadek wyginięcia dużego kręgowca, porównywalny z utratą łosia czy tygrysa.
Zanieczyszczenie innych wód w Chinach
Chłopiec pływa na wybrzeżu zbiornika wodnego wypełnionego algami w prowincji Shandong, lipiec 2011 rok
Peryferie miasta Jiaxing w prowincji Zhejiang, styczeń 2013
Nieoczyszczone ścieki wpuszczane do rzeki Jangcy z zakładów fluorowych w prowincji Jiangsu. Czerwiec 2009.
Rybak w jeziorze Chaohu wypełnionym sinicami w prowincji Anhui, lipiec 2013
Rybacy pracujący w miejscu wycieku ropy naftowej w pobliżu portu Dalian w prowincji Liaoning, lipiec 2010 rok
Dziecko pływa w zanieczyszczonym zbiorniku wodnym w Pingba
w południowo-zachodniej prowincji Guizhou, wrzesień 2006 rok
Ścieki z huty Anyang wpuszczane do rzeki Anyang, prowincja Henan. Marzec 2008
Potężny strumień ścieków spływa do Żółtej Rzeki z dystryktu przemysłowego Lasengmiao w prowincji Mongolia Wewnętrzna. Lipiec 2005.
Rzeka Citarum - Indonezja


Woda rzeki Ci­ta­rum w In­do­ne­zji jest ok. 1000 razy bar­dziej za­nie­czysz­czo­na niż zwy­kła woda pitna w Pol­sce.

Pra­wie 2000 fa­bryk wy­ko­rzy­stu­je tę rzekę jako ważne źró­dło wody i od­pro­wa­dza do niej ście­ki prze­my­sło­we.

Niewłaściwe zarzadzanie rybołóstwem
Trałowanie denne
Jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych metod połowowych. Jeśli proceder trałowania dennego nadal będzie kontynuowany, tętniące życiem morskie głębiny mogą zamienić się w jałową pustynię.
Przyłów

Oszacowano, że ilość rekinów i płaszczek, które każdego roku są wyławiane i wyrzucane to 100 mln. Blisko 300,000 waleni rocznie również pada ofiarą przypadkowego przyłowu, natomiast około 100,000 albatrosów rocznie ginie w ten sposób, a wielu gatunkom z powodu przyłowu grozi wyginięcie.

Ofiarą przyłowu są też ssaki i gady morskie (np. delfiny i żółwie), ptaki oraz wiele innych gatunków. Na niektórych akwenach morskich przyłów może stanowić nawet 80% połowu.
Farmy organizmów morskich (Akwakultury)
Zwolennicy przemysłowego chowu ryb od dawna zapewniają, że ta tzw. „błękitna rewolucja” jest zarówno tanią, jak i zrównoważoną alternatywą

Tymczasem ryby hodowlane najczęściej karmi się mniejszymi rybami, które masowo są poławiane w tym celu (tzw. połowy paszowe).

Ponadto do utrzymania dobrego stanu zdrowia hodowanych ryb stosuje się antybiotyki, które przedostają się do morza.
Katastrofy morskie
platforma wiertnicza - zatoka meksykańska
Do oceanu wpłynęło ok. 700 tys. ton ropy naftowej, która skaziła południowe wybrzeże USA. Potem doszło do wybuchu platformy wiertniczej i pożaru. Zginęło 11 osób.
wielka Pacyficzna plama śmieci
Na środku północnego Pacyfiku „pojawiła się” wyspa – kilka razy większa od Polski plama plastikowych odpadów.
Arktyka
Arktyka jest jednym z ostatnich dzikich miejsc na Ziemi
Kolejnym czynnikiem który może wpływać na topnienie Arktyki jest zbyt aktywna i nieprzemyślana działalność człowieka na tym terenie.

Już teraz wielkie koncerny wydobywające ropę naftową rozszerzają swoją działalność do terenów Arktyki.
Arktyka działa jak wielka lodówka, która pomaga utrzymać ziemski klimat w odpowiedniej temperaturze.

Spalanie paliw kopalnych (głównie węgla i ropy) powoduje nagrzewanie się atmosfery, a to z kolei przyczynia się do topnienia pokrywy lodowej. Co gorsze, wraz z rosnącą temperaturą w rejonie Arktyki topnieje wieczna zmarzlina, która kryje w sobie olbrzymie ilości metanu.
Przez ostatnie 30 lat zniknęło 75% arktycznego lodu morskiego
to zmieni nasze warunki pogodowe, będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym modelem pór roku niż teraz

będziemy mieli do czynienia z bardziej niż dziś ekstremalnymi zjawiskami, jak burze, czy gwałtowne ulewy

pogoda będzie trudniejsza do przewidzenia, gdyż brak lodu w Arktyce dosłownie rozreguluje nasz system klimatyczny

Skutki topnienia arktyki:
pozytywne skutki
Budowa sztucznych zbiorników w celu magazynowania nadmiaru wody w czasie powodzi- zbiorniki retencyjne lub w chwili deficytu są rezerwuarem wody.

Budowa oczyszczalni ścieków, które pozwalają na filtracje i przetworzenie wód na czystą i zdatną do picia

Regulacja brzegów rzek, obwałowania rzek, brzegów morskich. Potrzebne w chwili powodzi i sztormów

Budowa tam, falochronów.
Molo jako przykład budowli osłabiającej fale morskie, także jako atrakcja turystyczna.

Budowa elektrowni wodnych w celu uzyskania czystej energii, młyny.
Full transcript