Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Rose Merry

on 14 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

แนวความคิดพื้นฐาน
แนวการสอนเพื่อการสื่อสารจะมีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสารและเป้าหมาย
ของการสอนภาษาเพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยเป็นความสามารถที่ผู้เรียนจะต้อง
รู้ได้ว่า เมื่อไรควรจะพูด
อะไร กับใคร เมื่อไหร่ ที่ไหนและลักษณะ
อย่างไร
จุดมุ่งหมายของ วิธีสอนตามแนวการสอนแบบ Communicative Approach
การจัดการเรียนการสอน Teaching Process
Communicative Approach
Communicative Approach คืออะไร?
Communicative Approach คือ วิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้
ภาษาสื่อสาร สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพสังคม อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง ทั้งในและนอกห้องเรียน
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach)

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ให้ความสำคัญกับการ
ใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage)
ให้ความสำคัญในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy)
ความรู้ความสารถทางภาษาศาสตร์ หรือไวยากรณ์ (Linguistic or Grammatical Competence)
ความสามารถในการใช้ความสัมพันธ์
ของข้อความ (Discourse Competence)
การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นหลักสำคัญดังต่อไปนี้
ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่า
กำลัง ทำอะไร? เพื่ออะไร?
การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ ไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจำวัน
ต้องให้ผู้เรียนได้ทำ
กิจกรรมการใช้ภาษา
ต้องให้ผู้เรียนฝึกการใช้
ภาษามากๆ
ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่า
จะใช้ภาษาผิด
WHERE DOES COMMUNICATIVE APPROACH TEACHING COME FROM?
Grammar-Translation Method
Audio Lingual method
communicative approach Method
ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (Presentation)
ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (Presentation) ในข้นนี้ครูจะให้ข้อมูลทางภาษา
แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ มีการนำเสนอเนื้อหาใหม่
ขั้นการปฏิบัติ (Practice)
ขั้นการปฏิบัติ (Practice) ในขั้นนี้ครูจะให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาที่จะเพิ่งเรียนรู้ใหม่
จากการนำเสนอ เนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้นำ (Controlled Practice/Directed Activities) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้นำในการฝึก ไปสู่การฝึกที่แบบค่อยๆปล่อยให้ทำเองมากขึ้น
ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)

ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) ถือเป็นขั้นที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะการฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์
ในชั้นเรียน ไปสู่การนำภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน

ดังนั้น ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (Presentation)= ครูนำเสนอสิ่งที่จะสอน
ดังนั้น ขั้นการปฏิบัติ (Practice)= เด็กฝึกปฏิบัติในการใช้ภาษา
ดังนั้น ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)= เด็กนำเสนอสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การสนทนา บทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ เล่นละครภาษาอังกฤษ
ความสามรถทางภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Competence)
"Hey Bob
How's it going"
.......?
"Good
moring sir."
ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อสาร (Pragmatic Competence or
Strategic Competence)
ข้อดี
ของการสอนแบบ
Communicative Approach
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทางภาษาได้สมจริงตามสถานการณ์ต่างๆ
ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนเพราะได้เรียนสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตามของกลุ่ม
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดในการเรียนมากขึ้น เพราะลักษณะของกิจกรรมส่วนใหญ่ จะเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหา
ข้อจำกัด
ของการสอนแบบ
Communicative Approach
ต้องการผู้สอนที่มีความสามารถในการจัดสื่อ กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมทางภาษาในสถานการณ์ ต่างๆได้มาก
จะต้องใช้ความอดทนมากเพราะในขณะ
ที่ทำกิจกรรม ผู้เรียนอาจขาดวินัย และไม่พยายามใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร
เป็นวิธีสอนที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มเด็ก
กิจกรรมการสอนทางภาษาที่ใช้ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1. เล่าเรื่องราวหรือนิทาน Stories or Tales
2. แสดงบทบาทสมมติ Role Play
3. แสดงละครและเพลง Drama and Songs
4. แสดงการเรียนรู้ภาษาผ่านโครงงาน Project-based Learning
5. เกมทางภาษา Language Games
สื่อการสอน (Materials)
1. ภาพต่อเรื่องราว Pictures Strip Stories
2. สื่อของจริง Authentic Materials
3. บัตรคำ Card
4. วีดีโอ วีซีดี/ซีดี เทปแคสเซ็ต VDO, VCD,
CD, Tape Cassete
5. หนังสือ Books
6. อื่นๆ Others เช่น ครูผู้สอนชาวต่างชาติ
Native Speaker

แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การจัดการเรียนการสอนจึง
เน้นหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1. ต้อง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร

2. ต้องให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้ภาษา ี่มีลักษณะเหมือน
ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด
3. ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด

Teacher
Linguist
Full transcript