Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gimnazjum nr 75

No description
by

Paweł Dyński

on 14 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gimnazjum nr 75

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają mozliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, których cele są określone rodzajem ich niepełnosprawności.
Rewalidacja
to najprościej mówiąc
usprawnianie
.
Uruchamiamy pokłady pozytywnej energii
Wdrażamy naszych uczniów w rozmaite akcje społeczne dając im możliwość pracy na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Praca w wolontariacie szkolnym jest dobrowolna, bezpłatna, świadoma, a przez to bardzo wychowawcza. Jest też sposobem na pożyteczne spędzenie wolnego czasu.
Pamiętamy
o tradycji
Tradycję pielęgnujemy organizując żywe lekcje z udziałem kombatantów zapraszanych do naszej szkoły na lekcję. Uczniowie często uczestniczą w uroczystych apelach w ważne rocznice dla naszego kraju. Współpracujemy z grupami rekonstrukcyjnymi i Związkiem Strzeleckim-Strzelec. Uczniowie naszej szkoły zawsze są obecni na najważniejszych uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze dzielnicy.
Indywidualizujemy pracę z uczniami
Każde dziecko z niepełnosprawnoścą ma opracowany indywidualny program pracy w szkole - IPET
Jak pomagamy uczniom i rodzicom?
W oddziałach integracyjnych uczniowie mają wiekszy komfort pracy, ponieważ klasy te są mało liczne.
Uczniowie do tych oddziałów są dobierani tak, aby ich zachowanie nie budziło zastrzeżeń.
Każda klasa ma na większości lekcji nauczyciela wspierającego.
Gimnazjum
nr
75

W szkole nikt nie jest anonimowy
Ponieważ szkoła jest kameralna to każde dziecko jest znane każdemu nauczycielowi z imienia i nazwiska.

Dokładnie czytamy dokumentację uczniów, aby wybrać najlepsze metody pracy z uczniem.
Co usprawniamy?
pamięć
umiejętność logicznego myślenia
uwagę wzrokową i słuchową
sprawność wymowy
umiejętności retoryczne
spostrzegawczość
estetykę pisma odręcznego
kształtujemy wrażliwość i empatię
umiejętność rozumienia sytuacji społecznej i zachowania się w grupie
umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach niecodziennych

Nauczyciel wspierający
Jest obecny na większości zajęć w ciągu dnia. Ma pod opieką do pięciorga dzieci z niepełnosprawnością. To nauczyciel wspierający opracowuje plany indywidualnej pracy z uczniem niepełnosprawnym na cały okres nauki w gimnazjum. Robi to w oparciu o orzeczenia i opinie PPP, po rozmowie z opiekunami prawnymi ucznia.
Nauczyciel wspierający ma także zajęcia rewalidacyjne z tymi uczniami.
z
Oddziałami

Integracyjnymi

im
. Aleksandra Fredry

Szkoła przyjazna uczniom
Mała, cicha, kameralna, przystosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, bezpieczna - monitorowana przez system kilkanastu kamer.
z ideą oceniania kształtującego
Jest sprawiedliwe
Przejrzyste
Rzetelne
Co robimy w ramach zajęć rewalidacyjnych?
pomagamy w uzupełnieniu wiedzy
pomagamy w odrobieniu zadań domowych
rozwijamy zainteresowania
usprawniamy zaburzenia rozwojowe przez odpowiednie ćwiczenia
Pedagog szkolny
Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych.
Pedagog rozwiązuje problemy, łagodzi ewentualne konflikty w grupie rówieśniczej i współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci.
Dyrektor Szkoły
Marta Butryn
Psycholog szkolny
Psycholog szkolny analizuje ew. sytuację problemową i wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oddziaływuje terapeutycznie łagodzac napięcia. Praca psychologa szkolnego jest ważnym filarem wspierającym pracę dydaktyczno wychowawczą naszej szkoły.
Socjoterapeuta
W szkole na stałe jest zatrudnony socjoterapeuta.

Socjoterapia to metoda polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej.
Celem socjoterapii są uczniowie z nieumiejętnością współdziałania z otoczeniem lub układy społeczne, które ich otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna), jeżeli przez swą dysfunkcjonalność wyzwalają, potęgują lub utrwalają niepożądane objawy.
www
.gimnazjum
75
.pl
Wolontariat
Każdego roku organizowane są akcje charytatywne, i o charakterze obywatelskim. Jako najważniejsze wymienić można „Górę Grosza”, Szlachetną Paczkę”, „Marzycielską Pocztę”. Nasi wolontariusze wspierają schronisko dla zwierząt. We wszystkich przedsięwzięciach uczniowie biorą aktywny udział angażując się w nie osobiście.
Współpracujemy
z fundacjami
Podjęliśmy współpracę z fundacjami Family for Family i Big Brothers Big Sisters, których misjami są poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami oraz  pomoc dzieciom mającym trudności w zrealizowaniu ich potencjału poprzez zapewnienie bezpiecznej i trwałej relacji z mentorem, mającej na celu zmienić ich życie na lepsze.
Pomożemy wybrać zawód
Psycholog i Pedagog, poprzez rozmowy z rodzicami uczniów i uczniami doradzają im w wyborze przyszłego zawodu.
Jest to bardzo ważne dla wszystkich uczniów, którzy dzięki właściwym decyzjom podjętym w odpowiednim czasie mają szanse na zatrudnienie zaraz po uzyskaniu pełnoletniości nie zamykając sobie dalszej drogi do kontynuowania nauki w wybranym wcześniej kierunku na studiach wyższych.
Stawiamy na sport
Reprezentacje sportowe naszej szkoły tradycyjnie osiągają wysokie wyniki w różnych konkurencjach: w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce ręcznej i nożnej. W tym roku szkolnym zdobyliśmy Mistrzostwo Dzielnicy w Piłce Nożnej pod okiem trenera klubu sportowego HUTNIK.
INTEGRACJA W GIMNAZJUM NR 75 to:

brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
bliska współpraca z rodzicami,
wiara w możliwości dziecka,
rozwój tolerancji i akceptacji,
wzajemna akceptacja,
zanik niezdrowej rywalizacji,
rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
rozwój samodzielności ucznia,
poszukiwanie nowych form i metod pracy,
dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
przezwyciężanie trudności,
brak izolacji społecznej,
radość "dawania",
przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.
Spacer po budynku szkoły
Poniżej prezentujemy kilka kadrów z korytarzy naszej szkoły.
Na lekcje zapraszamy gości
Prowadzimy ciekawe zajęcia...
Ocenianie kształtujące pozwala uczniom osigać lepsze wyniki w nauczaniu bo:
Rozwijamy zainteresowania
W kolejnym roku szkolnym planujemy utworzenie klas profilowanych dla dzieci o zainteresowaniach przyrodniczych, uzdolnieniach artystycznych i zacięciem biznesowym.
Nauczyciele wielu przedmiotów prowadzą
koła przedmiotowe, na których uczniowie
pogłębiają i utrwalają wiedzę.
Utrwalamy wiedzę
Full transcript