Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELECTRICITAT ENERGIES

No description
by

sofia ferruz

on 28 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELECTRICITAT ENERGIES

Electricitat
Energia ELECTRICITAT: ENERGIA Enegía quotidiana Per què s’il·lumina
l’habitació
o per què s’encén
el fogó? Una bombeta s’il·lumina gràcies al corrent elèctric que li arriba a través del cable, i aquest corrent prové de les centrals elèctriques. Nuclear Tèrmica Hidroelèctrica Eòlica Solar Manifestacions de l’energia Energia Cinètica Energia potencial
gravitatòria Energia tèrmica
o calorífica Energia química Energia elèctrica Energia lumínica Energia sonora Fonts d'energia Elements que contenen una certa energia que es pot transformar o aprofitar s’anomenen fonts d’energia. Algunes son combustibles fòsils:
petroli, gas i carbó. Les energies es divideixen en: Fonts d’energia primàries:Es troben a la natura. Fonts d’energia secundàries:No es troben a la natura, s’obtenen a partir de les fonts primàries mitjançant un procés tecnològic. Renovables i no renovables Fonts d’energia renovables. Fonts en què el ritme de consum és més baix que el ritme de producció. Fonts d’energia no renovables. Fonts en què el ritme de consum és més alt que el ritme de producció. Origen de les fonts Llenya Petroli Carbó Gas Sol Vent Onades Aigua Calor de la Terra Marees ELECTRICITAT Es produeix a les centrals, que envien la electricitat als punts de consum per els cables. CENTRALS ELECTRIQUES CONVENCIONALS FORMES D'ENERGIA D'on prové la energía que consumim? De les fonts de energia Central tèrmica Es basa en l'energi termica alliberada durant la combustió 1 2 3 4 5 6 7 Per on surt el vapor d'aigua. Caldera Xemeneia Per on surt el vapor. Torre de refrigeració On es refreda l'aigua per tornar
a començar el procés Turbines Giren i produeixen electricitat Generador Transforma la energia cinètica de les turbines en electricitat. Adapta les característiques del
corrent per distribuir-ho. A les centrals tèrmiques el rendiment és de un 30%,
però, a les centrals tèrmiques de cicle combinat és de un 50%! Central hidroelèctrica Central tèrmica de cicle combinat 1 2 3 4 5 L’aigua emmagatzemada a una
certa alçada té energia potencial. Quan s’obre la comporta,
l’aigua flueix a través de la canonada i
adquireix velocitat. Quan arriba a la turbina, l’aigua
la fa girar i després retorna al
seu curs natural. Quan la turbina gira, fa girar
el generador i es produeix
corrent elèctric. El transformador adapta el
corrent perque es distribueixi. Central nuclear Reaccions nuclears A les centrals nuclears provoquen
fissions nuclears. Durant la fissió es produeixen residus radioactius que són perillosos per l'ésser viu
i triguen molt de temps en desaparèixer. Distribució energia elèctrica El transport de la electricitat fins als punts de consum es fa mitjançant la xarxa elèctrica. Que té pèrdues degut al fregament d'electrons que perden part de la seva energia. Depenen de la intensitat i el voltatge.
(I), (V). Que produeixen la
potència Transport energia elèctrica FONTS D'ENERGIA
RENOVABLES Aquelles que el ritme de
consum d'energia es més
baix que el ritme de producció S'han utilitzat des
de fa milers d'anys. Són: Energia solar Enegia eòlica Biomassa Energia geotèrmica Energia
maremotriu Enegia de
les onades La font d’energia renovable
més abundant. Solar tèrmica Col·lector L'aigua entra al col·lector Es calenta l'aigua L'aigua calenta surt Es transportada fins al dipòsit S'emmagatzema Es distribueix El tanc retorna
l'aigua freda al
col·ector La radiació solar no arriba igual
a tots els llocs del planeta. Els col·lectors es posen de forma que l'aprofitament d'energia sigui el màxim possible. Altres aplicacions Forn solar de baixa i
alta temperatura.

Cuina parabòlica Solar fotovoltaica Transforma la llum del
sol en energia elèctrica. Gracies a les cèl·lules fotovoltaiques Generen corrent elèctric
quan incideix llum. Anomenem efecte fotovoltaic S'agrupen en panells
per produir més electricitat. Horts solars Instalacions són:
Aillades o connectades Funcionament Aillades Connectades 1. La radiació solar incideix sobre els panells fotovoltaics i produeix corrent elèctric continu.
2. L’inversor transforma el corrent continu a corrent altern perquè pugui ser abocat a la xarxa.
3. El quadre de proteccions regula l’intercanvi d’energia elèctrica. 1 2 3 1. La radiació solar incideix sobre els panells fotovoltaics i produeix corrent elèctric continu.
2. El regulador detecta si hi ha demanda d’energia elèctrica a l’habitatge. Desvia el corrent generat pels panells cap a l’inversor. Si no, emmagatzema la energia.
3. Les bateries emmagatzemen l’energia elèctrica.
4. L’inversor transforma el corrent continu generat a corrent altern perquè pugui ser utilitzat. 1 2 3 4 Solar termoelèctrica 1. Un camp de miralls dirigeix la lum a un punt fixe, on hi ha aigua. 2. L'aigua es converteix en vapor. 3. El vapor mou una turbina que produeix electricitat. 1 2 3 Una font d'energia
utilitzada des de fa molt temps Cremar productes semblants a la llenya amb finalitats energètiques com producció d’energia tèrmica com elèctrica. És el que es coneix amb el nom de biomassa. Fa referència a: Residus agrícoles Residus forestals Cultius energètics Residus sòlids urbans (RSU) L’energia del vent s’aprofita
des de fa molts anys Es produeix per la transformació de la energia cinetica del vent a energia elèctrica amb els aerogeneradors Parts 1 gòndola 2 aspes 3 torre FUNCIONAMENT 1 L'aire mou les pales 2 La rotació de les aspes es
transmet per l'eix 3 El multiplicador multiplica
per 60 la velocitat de l'eix 4 El generador produeix
corrent elèctric 5 El corrent es transmet per
la torre fins la xarxa elèctrica. 1 2 3 4 5 Un conjunt de aerogeneradors
s'anomena parc eòlic També hi han conjunts de aerogeneradors al mar. S'anomenen offshore Com s'aprofita? Una de les maneres mé habituals es arofitarlos com a combustible fòssil.
Com el pèl·lets. L’interior de la Terra està format per un mantell de roques foses. En algunes regions del planeta, aquest mantell es troba a prop de la superfície i la seva escalfor es pot aprofitar. Com s’aprofita? Per escalfar aigua, moure una turbina,
i produïr electricitat.

Per escalfar directament un sistema de calefacció. Funcionament 1 L'aigua freda circula per una canonada 2 L'aigua es calenta i puja per una canonada 3 El vapor puja per una altre canonada 4 Mou una turbina per produïr electricitat
o s'aprofita directament com a sistema de calefacció. 5 El transformador adapta la electricitat a les característiques de la xarxa 6 El vapor es refreda al condensador 7 A la torre de refrigeració es refreda l'aigua per tornar a fer el procés. Es basa en el moviment de les marees provocades per la atracció de la lluna a l'aigua dels grans oceans. Funcionament 1 Quan puja la marea, l’aigua penetra a l’interior del dic. 2 Quan la marea arriba al seu punt més alt, es tanquen les portes del dic. 3 La marea baixa i quan arriba al seu punt més baix s’obren les comportes, amb turbines a l’interior. 4 La velocitat de l’aigua fa girar les turbines connectades a un generador que produeix
corrent elèctric. 1 2 3 4 De les onades també es pot extreure energia! FUNCIONAMENT 1 Quan arriba una onada a l’estructura, l’aigua entra a la cambra d’aire. 2 En pujar el nivell de l’aigua, l’aire és empès, circula a través de la turbina i la fa girar.
Un generador produeix electricitat. 3 Quan l’onada es retira, baixa el nivell de l’aigua i la cambra es torna a omplir d’aire. 1 2 3 FI DEL TREBALL DE LES ENERGIES!!!!! Sofia Ferruz
2n ESO
Full transcript