Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CZYNNIKI ROZWOJU ROLNICTWA

No description
by

Julia Buczkowska

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CZYNNIKI ROZWOJU ROLNICTWA

ROLNICTWO W POLSCE
PRZYRODNICZE
PRODUKCJA ROŚLINNA
HODOWLA ZWIERZĄT W POLSCE
W polskiej hodowli największe znaczenie ma bydło, trzoda chlewna i drób. W mniejszym stopniu prowadzi się również chów koni i owiec.
CZYNNIKI ROZWOJU ROLNICTWA

warunki glebowe
warunki klimatyczne
dostateczne ilości wody
ukształtowanie powierzchni
POZAPRZYRODNICZE
poziom mechanizacji oraz chemizacji rolnictwa
znaczne rozdrobnienie gruntów
forma własności i wielkość gospodarstw rolnych
sposób użytkowania ziemi
struktura agrarna
wyposażenie techniczne
nawożenie mineralne
melioracje
polityka rolna państwa
Struktura agrarna to klasyfikacja ogółu gospodarstw rolnych danego kraju lub mniejszego obszaru według przyjętych kryteriów, którymi są najczęściej: powierzchnia całkowita, powierzchnia użytków rolnych, stosunki własnościowe, sposób użytkowania ziemi.
Melioracja to zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych, do których należą między innymi :
melioracje wodne, które umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie.
agromelioracje, polepszają glebę przez długo działające zabiegi
fitomelioracje, które polegają na zadrzewianiu śródpolnym i racjonalnym rozmieszeniu zalesienia
melioracje przeciwerozyjne, czyli zapobieganie zmywaniu żyznych warstw gruntu
Blisko 60% całej produkcji, mimo iż stopniowo tereny rolnicze są obsadzane lasami, wciąż odgrywa znaczną rolę w gospodarce państwa. Podstawowe uprawy roślinne w Polsce to zboża takie jak pszenica, jęczmień, żyto, owies oraz ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa i owoce. Dominuje uprawa roślin alimentacyjnych, które zaspokajają potrzeby żywieniowe ludzi i zwierząt.
Bydło to głównie krowy mleczne, jałówki i cielęta. Ich liczba wynosi około 8 mln sztuk, co sprawia, że na 100 ha użytków rolnych przypada 39 sztuk. Jest to 4,4% ilości bydła w Europie
Do trzody chlewnej zalicza się tuczniki, maciory i prosięta. Liczba trzody chlewnej w Polsce wynosi około 17 mln sztuk. Jest to około 8,5% ilości trzody chlewnej w Europie. Średnio na 100 ha użytków rolnych przypada 97 sztuk.
Do drobiu zalicza się: kury, gęsi, kaczki, indyki, perlice i gołębie. Największe znaczenie w polskiej hodowli drobiu mają kury. Ich ilość to około 46 mln sztuk. Średnio na 100 ha użytków rolnych przypada 270 kur.
Konie są obecnie bardzo rzadko hodowane. Wykorzyzstuje się je głównie do celów rekreacyjnych i rzadziej do pracy na polu ponieważ zastępują je maszyny.
Ilość owiec w Polsce wynosi około 500 tys. sztuk i stopniowo spada. Na 100 ha użytków rolnych przypada około 3 owiec.
Hodowla zwierząt gospodarskich dostarcza produktów żywnościowych, jak: mięso, mleko i jaja, oraz surowców dla innych gałęzi przemysłu, np. pierza, wełny i skór.
Warunki glebowe
Największy obszar zajmują w Polsne gleby o średniej i słabej jakości. Najżyźniejsze: czarnoziemy, mady i rędziny zajmują niewielkie obszary. Powszechne są dość żyzne gleby brunatne.
Dostateczna ilość wody
Jedynie w Wielkopolsce jest odczuwalny jej czsowy niedostatek więc pola są sztucznie nawadniane.
Ukształtowanie powierzchni
Najkorzystniejsze warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa występują na Nizinie Śląskiej i Wyżynie Lubelskiej a najmniej kożystne, poza Karpatami i Sudetami na Pojezierzu Suwalskim.
Warunki klimatyczne
Z wyjątkiem gór w Polsce występuje korzystny klimat. Duży wpływ na to ma okres wegetacyjny czyli część roku w której średnia dobowa temperatura powietrza przekracz 5 stopni C. W Polsce trwa on od 190 dni na Pojezierzu Suwalskim do ponad 220 dni na nizinie Śląskiej i w Kotlinach Podkarpackich. W górach jest on krótszy i trwa poniżej 180 dni.

Forma własności i wielkość gospodarstw rolnych
W Polskim rolnictwie dominuje własność prywatna. Indywidualne gospodarstwa rolne stanowią 99,8% wszystkich gospodarstw. Pona połowa ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha. Udział największych zajmujących więcej niż 15 ha, wynosi zaledwie 11,3%. Powoduje to, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 8 ha i jest jedną z najniższych w UE. Taka struktura jest niekozystna. Właściciele małych gospodarstw osiągają niewielkie dochody, które uniemożliwiają im inwestowanie w rozwój gospodarstw.
Znaczne rozdrobnienie gruntów (głównie na Podkarpaciu i w Karpatach ).
Oznacza to, że gospodarstwo rolne należące do jednego właściciela składa się z kilku lub kilkunastu oddzielnych działek oddalonych od siebie nawet kilka kilometrów. Taka sytuacja utrudnia mechanizację prac polowych i podnosi koszty produkcji.
Poziom mechanizacji oraz chemizacji rolnictwa.
Liczba ciągników w polskim rolnictwie w 2009 r wynosiła prawie 1,6 mln sztuk. Jeden traktor na 10 ha użytków. Ścisła czołówka w UE, jednak sprzęt jest przestarzały i w złym stanie technicznym.
Chemizacja obejmuje nawożenie gleb i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Wzrasta i jest porównywalne ze zużyciem w większości państw europejskich.
Polityka rolna państwa.

Korzystny dla rozwoju rolnictwa jest udział we wspólnej polityce rolnej UE: modernizacja gospodarstw, dofinansowania. Jej celem jest zapewnienie rolnikom wyższych dochodów oraz zwiększenie wydajności i produkcji roślinnej.
W Polsce tylko 2 mln osób pracuje w rolnictwie co daje 15% ogółu pracowników i tylko 7% z nich ma wykształcenie wyższe. Taka sytuacja nie jest korzystna.
Full transcript