Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFI

No description
by

katarzyna smolny

on 30 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFI

TFI
KonstrukcJa Prawna Funduszy InwestycyJnych
fundusz inwestycyjny tworzą
pieniądze powierzone przez
indywidualnych inwestorów, które to
pieniądze są zarządzane na ich rzecz
przez specjalistów, przede wszystkim
licencjonowanych przez Komisję
nadzoru finansowego doradców
inwestycyjnych.
PORTFEL INWESTYCYJNY
Fundusz inwestycyjny jest instytucją lokującą pulę zebranych od uczestników środków pienięż-
nych w różnego rodzaju papiery wartościowe, nieruchomości.
TFI
Działające w formie spółki akcyjnej
towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest jedynym podmiotem
uprawnionym do tworzenia funduszy
inwestycyjnych, zarządzania nimi
oraz reprezentowania ich
w stosunkach z osobami trzecimi
Depozytariusz
„Do podstawowych obowiązków
depozytariusza należy prowadzenie
rejestru aktywów funduszu
oraz kontrolowanie na bieżąco
prawidłowości zarządzania
funduszem i ustalania wartości
aktywów netto funduszu.”
AGENT TRANSFEROWY
prowadzi rejestry uczestników dla funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, agent transferowy dokonuje
bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników
Zadanie zarządzających funduszem polega na
inwestowaniu wpłaconych do funduszu środków
w taki sposób, aby osiągnąć jak
największy zysk
dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym
ograniczeniu ryzyka
inwestycyjnego
W zamian za dokonane wpłaty do funduszu inwestorom zostają przydzielone tytuły uczestnictwa,
czyli jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części (w przypadku tzw. funduszy inwestycyjnych
otwartych) albo certyfikaty inwestycyjne (w przypadku tzw. funduszy inwestycyjnych zamkniętych)
Fundusze korzystają
jednak przy tym z przywilejów dostępnych
wyłącznie inwestorom instytucjonalnym
Fundusz inwestycyjny deklaruje w statucie cel swojej działalności oraz określa politykę inwestowania. Dzięki temu osoby wpłacające do funduszu pieniądze wiedzą, na jakie zyski mogą liczyć i jakich zagrożeń oczekiwać.

test adekwatności
Niezbędnym warunkiem prowadzenia
przez towarzystwo działalności jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, posiadanie
odpowiednich kapitałów oraz zasobów organizacyjnych i osobowych
Ze względu na swoją szczególną rolę w procesie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, TFI
podlegają licznym rygorom określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych, których celem
jest maksymalizacja ochrony uczestników funduszy
Na towarzystwie spoczywają liczne obowiązki informacyjne względem
Depozytariusz jest instytucją niezależną od towarzystwa, prowadzącą rachunek, na który wpływają wpłaty dokonywane przez inwestorów
do funduszu inwestycyjnego. Do podstawowych
obowiązków depozytariusza należy prowadzenie
rejestru aktywów funduszu oraz kontrolowanie
na bieżąco prawidłowości zarządzania funduszem oraz określania wartości jego aktywów
Depozytariuszem może być tylko bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział
zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
Dystrybutorzy
Jednostek Uczestnictwa
bezpośrednio lub za pośrednictwem:
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającym danym funduszem,
- podmiotu prowadzącego działalność maklerską
- banku krajowego lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, który notyfikował w Polsce
działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
podmiotu, który uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:
 fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
 specjalistyczny fundusz inwestycyjny Otwarty (SFIO),
 fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

rodzaje funduszy inwestycyjnych
fundusze moga różnić sie rodzajem tytułów uczestnictwa, organami funduszu, zakresem dopuszczalnych lokat i limitów inwestycyjnych
podział ze względu na politykę inwestycyjna
Fundusze z ochroną kapitału stosują odpowiednio dobraną strategię zabezpieczenia portfela akcji,
polegającą na odpowiednim rebalansowaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu.
Mają na celu ochronę wartości aktywów funduszu przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu
ochrony kapitału na koniec okresu założonego w statucie funduszu
Fundusze z ochroną kapitału

Fundusze bezpieczne
inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie,
takie jak: bony skarbowe i obligacje skarbowe emitowane przez rządy lub banki centralne
oraz
instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i
władze samorządowe
Fundusze zrównoważone
charakteryzują
się równym udziałem akcji i obligacji w portfelu. Celem takiego
funduszu jest stabilne
długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne
lokowanie w papiery wartościowe, zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i papiery
wartościowe o umiarkowanym
poziomie ryzyka
Fundusze elastycznego
inwestowania
kierować środki pieniężne na te segmenty rynku, gdzie można
je najkorzystniej pomnożyć. Ich możliwości inwestycyjne nie są tak ograniczone, jak w przypadku
klasycznych funduszy
nastwione na stabilny zysk
Zarządzający funduszem mogą nawet zredukować liczbę akcji w portfelu
inwestycyjnym do zera, jeśli koniunktura jest niekorzystna, natomiast gdy ulegnie ona poprawie,
mogą zwiększać ich udział w portfelach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu
100% aktywów w akcje lub inne instrumenty udziałowe. Uważane są za najbardziej ryzykowne z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki lub certyfikatu w związku ze zmianą wartości portfela akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki
w czasie hossy, generując zazwyczaj znaczne straty w czasie załamania rynku. Zagrożenie to
spada wraz z przedłużeniem horyzontu czasowego inwestycji
FUNDUSZE AKCJI
- AGRESYWNE
5 LAT
„Podstawową zasadą działania funduszy
private equity lub venture capital
jest
lokowanie aktywów funduszu w akcje
i udziały w spółkach niepublicznych
oraz przygotowywanie i wdrażanie
programów mających na celu
podniesienie wartości tych spółek.”
fundusz
atywów niepublicznych

Sekurytyzacja oznacza,
w uproszczeniu, wyemitowanie
papierów wartościowych w oparciu
o wyodrębnioną pulę wierzytelności
Fundusze sekurytyzacyJne
„fundusz sekurytyzacyjny
doskonale sprawdza się
w roli podmiotu emisyjnego,
emitującego papiery wartościowe
oparte na wierzytelnościach.”
towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów
w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, którymi towarzystwo zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, certyfikat inwestycyjny publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być wyłącznie papierem wartościowym na okaziciela

Fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego lokowania środków pieniężnych
inwestorów indywidualnych w papiery wartościowe.
Wspólne lokowanie oznacza, iż środki pieniężne każdego inwestora indywidualnego
inwestowane są w taki sam portfel papierów wartościowych. Zyski lub straty dzielone są
solidarnie, proporcjonalnie do udziałów pomiędzy uczestników funduszu.
Efekt kumulacji środków pieniężnych pozwala na inwestycje w portfel papierów
wartościowych niedostępny dla każdego z uczestników z osobna.
INWESTOWANIE POŚREDNIE
otwarte fundusze inwestycyjne – powierzając środki funduszowi inwestor
nabywa jednostki uczestnictwa, które może odsprzedać funduszowi,


zamknięte fundusze inwestycyjne – powierzając środki funduszowi inwestor
nabywa certyfi katy inwestycyjne, które może sprzedać na giełdzie lub rynku
pozagiełdowym
Full transcript