Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Efectes tòxics del mercuri sobre els éssers vius

No description
by

marta ventura

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Efectes tòxics del mercuri sobre els éssers vius

Efectes tòxics del mercuri
sobre els éssers vius

Índex
- Què és el mercuri i formes del mercuri
- On es troba a la natura?
- Cicles del mercuri
- Bioacumulació / Biomagnificació / xarxa tròfica
- Efectes sobre els humans
- Tragèdia de Minamata

MARC TEÒRIC
EXPERIMENTACIÓ
- Daphnia magna
- Disseny experimental
CONCLUSIÓ
- massa atòmica: 200,59 g/mol
- densitat: 13,57904 g/cm3
- punt de congelació: -38,83ºC
- punt d’ebullició: 356,73ºC
- punt de fusió: -38,87ºC
- metall pesant
- tòxic pels éssers humans
- enllaços metàl•lics, iònics i covalents

Què és el mercuri?
MARC TEÒRIC
On es troba a la natura?
- Geosfera

- Hidrosfera

- Atmosfera
Fonts naturals

Fonts
antropogèniques

Usos del mercuri
Formes del mercuri
Compostos orgànics
Compostos inorgànics
- mercuri elemental
- mercuri monovalent
- mercuri divalent
Hgº
Hg+
Hg 2+
dimetil-mercuri (Hg(CH3)2)
fenil-mercuri (C6H5Hg+)
l’etil-mercuri (C2H5Hg+)
metil-mercuri [CH3Hg]+
sulfur de mercuri (HgS)
l’òxid de mercuri (HgO)
clorur de mercuri (HgCl2)
Cicles del mercuri
Bioacumulació
Biomagnificació
Xarxa tròfica
Efectes sobre els humans
entrada absorció transport eliminació
Mercuri inorgànic i elemental
SISTEMA NERVIÓS
SISTEMA RENAL

SISTEMA CARDIOVASCULAR

SISTEMA EPITELIAL

SISTEMA RESPIRATORI
trastorns neurològics
eretisme, insomni,
cefalees, polineuropatia
afectació motriu i sensorial
parèsia,
parestèsia i
disestèsia
de la sensibilitat

proteïnúria
elevació de la pressió arterial,
palpitacions i un augment de
la freqüència cardíaca
erupcions, inflamacions, acrodínia

pneumonitis, hiperinsuflació, tos i dispnea
Mercuri orgànic (metil-mercuri)
SISTEMA NERVIÓS
distròfies atàxia cerebel•losa
disfuncions visuals i auditives
neuropatia perifèrica
desenvolupament sistema nerviós (fetus)
disàrtria
paràlisis cerebral
deformitats
retards mentals
SISTEMA CARDIOVASCULAR
risc d’infart agut de miocardi
augment de la pressió arterial

Tragèdia de Minamata
Situació i empresa de Chisso
1937-1968 30 tones Hg
1953 atacs frenètics en els gats
1955 efectes neurològics en humans
1956 identificació de la causa
atàxia
disminució del camp visual
disàrtria
parestèsies
dificultats a l’hora de parlar
sordesa
disfàgia
hiperreflèxia

Simptomatologia
Similitud amb el síndrome
de Hunter-Russell
EXPERIMENTACIÓ
Daphnia magna
crustaci planctònic
0,2 mm - 5,0 mm
alimentació: fitoplàncton
ulls compostos,
exosquelet

Experimentació
Plantejament del problema
El mercuri té efectes negatius sobre Daphnia magna?
Hipòtesi
Esperem:

- Disminució de la taxa de natalitat

- Augment de la taxa de mortalitat

- Variació del ritme cardíac


Disseny experimental
Clorur de mercuri (HgCl2)
- VD: efectes nocius sobre les dàfnies
- VI: quantitat de sal de mercuri
- Grup control

Mesura de la variable dependent:
- Taxa de mortalitat-natalitat
- Ritme cardíac

- 16-20 ºC
- pH 7
- 110W (8h)
- 3L


medi: aigua viva + llum incident =
fitoplàncton
Metodologia
Establiment dels valors inicials
30 dàfnies per aquari
6 aquaris
control variables
comptatge dàfnies cada dia
comptatge batecs cardíacs
Ciclops (espècie invasora)
Introducció del tòxic
Resultats
Establiment de valors inicials
Taxes establertes en base al comptatge fet
Taxa de natalitat

TN MITJANA TOTAL = 75,53%

Taxa de mortalitat

TM MITJANA TOTAL = 19,17%
Creixement vegetatiu

Ens indica la variació d'individus d'una població.

CV MITJANA TOTAL = 58,35 %
Taxa de mortalitat en el comptatge
: TM= (3/24) x 100= 12,50 %

Comptatge de batecs
• Variació percentual dels batecs entre les mides: VP=( (b-a)/a ) x 100
-Entre Mitjanes i petites: VP= ((289-263)/263) x 100= 9,89%
-Entre Grans i mitjanes: VP=((263-241)/241) x 100= 9,13%
-Entre Grans amb ous i grans: VP=((272-241)/241) x 100= 12,86%

Introducció del tòxic
Altres efectes observats
mort del fitoplàncton
Estem exposats a moltes formes de mercuri que es troben en el nostre entorn (metil-mercuri) .

La principal font de mercuri són alguns aliments, concretament els peixos.

Els efectes del mercuri són més grans en dones embarassades i nens.

El mercuri afecta, generalment, al sistema nerviós.

Hem pogut establir uns paràmetres generals en condicions normals de taxa de natalitat (75,53%), taxa de mortalitat (19,17%) i creixement vegetatiu (58,35%) de les dàfnies experimentalment.

El ritme cardíac de les dàfnies no és uniforme en totes les dàfnies, ja que depèn del cicle vital i de la mida.
El mercuri té efectes tòxics en els invertebrats aquàtics (dàfnies).

El mercuri es podria acumular en les dàfnies i entrar en una cadena tròfica aquàtica.

Hem comprovat que les nostres hipòtesis (disminució de la taxa de natalitat, augment de la taxa de mortalitat i variació del ritme cardíac) són certes.

Un dels efectes observats en les dàfnies és l’atàxia.

Hem establert una concentració de mercuri límit, en la qual les dàfnies no experimenten cap efecte ni cap canvi respecte les condicions normals (0,00326 mg/L de mercuri).
CONCLUSIONS
dàfnia en condicions normals
dàfnia amb atàxia
Efectes tòxics del mercuri sobre els éssers vius

Treball de recerca INS Castellar 2013-2014

Núria Lorente Casanovas
Ainhoa Marcé Ormaza
Marta Ventura Gil
Mitjana normal establerta de batecs cardíacs per minut
petites: 289, mitjanes: 263, grans: 241 i grans amb ous: 272.
petites: 289, mitjanes: 263, grans: 241 i grans amb ous: 272.
Mitjana normal establerta de batecs cardíacs per minut
Full transcript