Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AĞAÇ A.Ş. PROJE PLANI

Ana ve Alt Proje Planları
by

mehmetc Cetin

on 8 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AĞAÇ A.Ş. PROJE PLANI

2005
2008
2011
2017
Talk About Important Events
Zoom in and Insert Your Content
Past, Present, Future?
Duplicate & Add More Points
USE THE
BUILDING BLOCKS
TO CREATE
ANY KIND OF CHARTS:
Get this Prezi Template from:
http://prezibase.com
GET
CREATIVE
BAŞARIYA
GİDEN YOL
PROJENİN ÇIKTILARI
ANA PROJE
İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ A.Ş. KARİYER PLANLAMA BİRİMİ YAPILANDIRILMASI
PROJE TASLAĞI
1-) İstanbul Ağaç Ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yer alan tüm iş tanımları ve iş grupları için gereken yetkinlik setlerinin, iş analizi, anket ve derinlemesine mülakatlarla belirlenmesi ve tanımlanması
2-) Tüm İstanbul Ağaç Ve Peyzaj A.Ş. çalışanlarında bulunması gereken kurumsal (genel) yetkinliklerin ve işe özel yetkinliklerin ölçümlenmesi için gereken ölçüm araçlarının belirlenen kıstaslar ışığında oluşturulması
3-) İstanbul Ağaç Ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde çalışan işçi, mühendis, yönetici ve idari kadronun yetkinlik değerlendirme ve analizlerinin yapılması ve kişi, takım ve departman bazında raporlanması
4-) Kurumun yetkinlik haritasının çıkarılması ve pozisyonlar ve düzeyler için yetkinliklerin kümelenmesi
5-) Her pozisyon için gereken yetkinliklere ve eldeki mevcut insan kaynağının bu yetkinliklere ne derece sahip olduğuna ilişkin mevcut durumunun kişi, takım ve kurumsal bazda her an takip edilebileceği, çeşitli İK uygulamalarına temel teşkil edebilecek fonksiyonel bir veri seti oluşturulması
AMAÇLAR
Çalışanlarda aranan kurumsal (genel) yetkinliklerin ve işe özel yetkinliklerin belirlenmesi,
mevcut insan kaynağının yetkinliklerinin, kapasite, karakter, tutum ve motivasyon özelliklerinin, ölçülmüş, raporlanmış ve kullanışlı bir veri sistematiğine dönüştürülmüş olması,
bir çok İK fonksiyonu için analitik karar verme sürecini besleyecek çok önemli temel veriyi oluşturacaktır.
PLANI
ANA PROJE
FAZ 1
FAZ II
FAZ III
FAZ IV
İŞE ALIM
Her iş ve iş grubu için belirlenecek nitelikler
yetkinlik,
kapasite,
karakter,
tutum
ve motivasyon özellikleri,
işe alımda ve terfide rasyonel ve analitik bir kriter dizisi sağlayacaktır.
Günümüzde birçok kurum ağırlıklı olarak yetkinlik bazlı performans yönetimini tercih etmektedir.
Projenin çıktıları, kurumun mevcut performans yönetimi uygulamalarına, işin özelliklerine göre farklı şekillerde dahil edilebilecek, önemli bir veri sağlayacaktır.
Sadece performans ölçümü için değil, çalışanların performans gelişiminin planlanması için de etkili bir bilgi sunacaktır.
Veriler ücretlendirme ve iş değerleme için de kullanılabilir.
PERFORMANS YÖNETİMİ
EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Birey, takım ve kurum bazında yetkinliklerin mevcut durumunun ve işin gerektirdiği kıstasların bilinmesi, eğitim ihtiyacının analitik ve gerçekçi bir şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır.
Bu ihtiyaç kişi bazında da saptanacağı için birebir geribildirim ve gelişim planı için kullanışlı olacaktır.
Çıktılar tüm çalışanların güçlü ve gelişime açık yönlerine dair farkındalığını arttıracaktır.
Çalışanların geleceğe yönelik kariyer amaçları belirlenirken, hedeflenen pozisyon ve rollerin yetkinlik gereksinimleri gereken kariyer yolunu çizmekte önemli bir veri sağlayacaktır.
KARİYER PLANLAMA
Çalışanların mevcut rolünün gerekliliklerini sağlama durumları
ve diğer roller için gereken yetkinliklere ilişkin potansiyelleri ortaya konduğunda,
geleceğe yönelik oluşabilecek ihtiyaçlar için gereken planlama analitik bir yolla yapılabilecektir.
Örneğin geçici iş gücü talebi artan bir pozisyonda, mevcut ekipten bir aktarma yapmak için en uygun olacak çalışanlar o işin yetkinlik gereksinimleri ile en çok uyum gösterenlerden sistem üzerinde seçilebilecektir.


İNSAN
KAYNAĞI
PLANAMA
ÖNCE...
VE ÇIKTILAR:
1. FAZ -
MEVCUT YAPININ ORTAYA KONMASI:
İş başlıklarının, organizasyon yapısının, iş akışının ve kaçar kişinin hangi iş başlıkları altında görev aldığının belirlenmesi

İş analizi çıktılarının incelenmesi
Mevcut IK personeli ile ortak arama çalışması
2. FAZ -
YETKİNLİK SETLERİNİN BELİRLENMESİ:
Her bir iş sınıfı (başlığı) için gereken yetkinliklerin ortaya konması

Üst yönetici mülakatları (Ağaç A.Ş çalışanında ve genel iş kollarında olması gereken genel yetkinliklerin, iş gereklerinin, kurum kültürünün ve değerlerin ışığında belirlenmesi)
Şeflerle Yapılacak Mülakatlar (Her bir başlığı iş için gerekecek yetkinliklerin saptanması)
Mülakatlarda elde edilen verilerin birleştirilmesi


3. FAZ -
YETKİNLİKLERİN ÖLÇÜLMESINE YÖNELİK ARAÇLARIN HAZIRLANMASI

Yetkinliklerin işe vuruk tanımlarının yapılıp davranışlarla ilişkilendirilmesi
Online formların hazırlanması (Kapasite, karakter, tutum, eğilim ve motivasyon)
Yazılı formların hazırlanması
Mülakat Formlarının Hazırlanması
Demografik vb. verilerin çekilmesi ya da toplanması
4. FAZ -
YETKİNLİKLERİN ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

Online formların dağıtımı ve verilerin toplanması
Mülakat ekibinin oluşturulması
Mülakatların planlanması
Mülakatların gerçekleştirilmesi
Yetkinliklerin kişi, takım ve departman bazında raporlanması
FAZ V
5. FAZ -
YETKİNLİK VERİLERİNİN SİSTEMATİK VE FONKSİYONEL OLARAK İŞLENMESİ

Mevcut ERP, ek yazılım ya da Excel Makrosu olarak depolama ve işleme

FAZLARI
İşçi Alımı Sürecinin Tasarımı ve Yönetimi
Subject
Your information here
Projenin Çıktı Metrikleri
FAZ 2 - TASARIM
Değelendirme Süreci Tasarımı
PROJE AMAÇLARI
Karşılama & Yönlendirme Süreci Tasarımı
Projenin Temel Adımları
PROJE PLANI
FAZ 1:
FAZ I – ANALİZ
İş alt alanlarının belirlenmesi ve analizi
İşçilerde özellikli birimlerde görevlendirilebileceklerin tespiti için nitelik kategorilerinin oluşturulması
İş alanlarının, yetkinlik setlerinin, aranan niteliklerin, minimum kalifikasyonların belirlenmesi
İhtiyacın IK planlaması açısından analizi

Artı değer katabilecek yetkinliklerin belirlenmesi

08 Ağustos, 2018
FAZ 2
FAZ 3
FAZ 4
PROJE
Özeti
Separate elements
Amaç 1. En yüksek performans, iş ve kurum uyumu, çalışan aidiyeti ve müşteri memnuniyetini sağlayacak nitelikteki iş gücünün doğru kıstaslar ve ölçüm araçları ile kurum iş gücümüze kazandırılması
Amaç 2. İşe alınan yeni çalışanların niteliklerinin ve yetkinliklerinin sistematik ve fonksiyonel şekilde kayıt altına alınması ve IK süreçleri (eğitim, geliştirme, IK planlama, vb.) için kullanışlı bilgiye dönüştürülmesi
ALT PROJE: İşçi Alımı Sürecinin Tasarımı ve Yönetimi
Projenin bu ayağı önceliklendirildiği için ayrı bir takvim ve gündemle ana projenin bir parçası olarak tasarlanmıştır.
Bu proje ile ana projenin önemli bir girdisi olacak verilerin toplanması da sağlanmış olacaktır.
Amaç 3. Başvuran adayların kaliteli ve şeffaf bir başvuru, bilgilendirme ve seçim süreci yaşaması ve süreçten mutlu ve memnun ayrılması
Sürecin Çıktılarının ve Hedeflerin Değerlendirilmesi için Kullanılacak Çıktı Metrikleri:
• Devir oranı:
ilk 3 ay, 6 ay ve bir yıllık devir oranın birlikte belirlenecek seviyeden düşük olması
• Yeni çalışanlardan birinci derece yöneticilerinin memnuniyet düzeyi:
6 ay sonra yapılacak anketle yeni çalışanlardan bir üst yöneticilerin memnuniyetin düzeyinin birlikte belirlenecek seviyenin üstünde olması
• İşe alım sürecine katılan adayların memnuniyet düzeyi:
İşe alım sürecine dahil olmuş katılımcılar arasından rast gele seçilecek 30 adayın süreçten memnuniyet seviyelerinin birlikte belirlenecek seviyenin üstünde olması
ANALİZ
FAZ 2:
TASARIM
FAZ 3:
DEĞERLENDİRME
YÖNLENDİRME &
İK müdürü, İK şefi, kıdemli bir kalite mühendisi, kıdemli bir birim müdürü ve deneyimli bir çavuş ile derinlemesine mülakat ve anket yöntemleri ile pozisyonların ve pozisyonlar için gereken niteliklerin belirlenmesi
Adayların kurum, iş ve işe alım süreci ile ilgili bilgilendirilmesi için yapılacak sunumun tasarımı
Aday karşılama ve yönlendirme ekibinin oluşturulması ve eğitimi
Telefon üzerinden adayların davet edilmesi, screening mülakatları ve bilgilendirme yapacak olan ekibin oluşturulması, eğitimi, sürecin ve senaryoların tasarımı
Değerlendiricilerin eğitimi
Değerlendirme komitelerinin oluşturulması ve planlanması
Mülakat sürecinin tasarımı
Mülakat ve ölçüm araçlarının hazırlanması
FAZ 3 – YÖNLENDİRME ve DEĞERLENDİRME
Yönlendirme
• Tarihlerin ve mekanların belirlenmesi ve takvimin planlanması
• Gelen CV’lerin ön eleme için gözden geçirilmesi
• Telefon Yoluyla Adaylara Ulaşılması
• Telefon üzerinden (screening) basit ön eleme (halen iş arayıp aramama, ikamet durumu ve minimum demografik kalifikasyonlar üzerinden)
• Adayların iş ve süreç ile ilgili kısaca bilgilendirilmesi
• Adayların mülakatlara davet edilmesi
• Hatırlatma ve teyitleşme
• Adayların ilgili birimlerde karşılanması, ağırlanması
• Adayların kurum, iş ve işe alım süreci ile ilgili sunum ile gruplar halinde bilgilendirilmesi

Project A
Project B
FAZ 3 – YÖNLENDİRME ve DEĞERLENDİRME
Yönlendirme
• Tarihlerin ve mekanların belirlenmesi ve takvimin planlanması
• Gelen CV’lerin ön eleme için gözden geçirilmesi
• Telefon Yoluyla Adaylara Ulaşılması
• Telefon üzerinden (screening) basit ön eleme (halen iş arayıp aramama, ikamet durumu ve minimum demografik kalifikasyonlar üzerinden)
• Adayların iş ve süreç ile ilgili kısaca bilgilendirilmesi
• Adayların mülakatlara davet edilmesi
• Hatırlatma ve teyitleşme
• Adayların ilgili birimlerde karşılanması, ağırlanması
• Adayların kurum, iş ve işe alım süreci ile ilgili sunum ile gruplar halinde bilgilendirilmesi


Tarihlerin ve mekanların belirlenmesi ve takvimin planlanması
Gelen CV’lerin ön eleme için gözden geçirilmesi
Telefon Yoluyla Adaylara Ulaşılması
Telefon üzerinden (screening) basit ön eleme (halen iş arayıp aramama, ikamet durumu ve minimum demografik kalifikasyonlar üzerinden)
Adayların iş ve süreç ile ilgili kısaca bilgilendirilmesi
Adayların mülakatlara davet edilmesi
Hatırlatma ve teyitleşme
FAZ 3 - YÖNLENDİRME VE DEĞERLENDİRME
Adayların ilgili birimlerde karşılanması, ağırlanması
Adayların kurum, iş ve işe alım süreci ile ilgili sunum ile gruplar halinde bilgilendirilmesi
Y
Ö
N
L
E
N
D
İ
R
M
E
Adayların güncel bilgilerinin alınması
Adayların mülakata alınması ve belirlenen kıstaslar üzerinden değerlendirilmesi
Değerlendirme sonuçlarının birleştirilmesi ve analizi (talep durumuna göre değerlendirilebilecek yedeklerin belirlenmesi vb.)
FAZ 3 - YÖNLENDİRME VE DEĞERLENDİRME
Adayların yetkinlik ve niteliklerine göre iş kolları üzerinden planlanması
İşe alım kararı verilmiş adayların işe alım süreci için gerekli belgeleri hazırlayarak gelmelerinin sağlanması
D
E
Ğ
E
R
N
D
İ
R
M
E
L
E
ALT PROJE - İŞÇİ ALIMI SÜRECİNİN TASARIMI VE YÖNETİMİ
Başlangıç

08 Ağustos - 13 Ağustos

FAZ 1
5 gün
10 Ağustos - 27 Ağustos
14 Gün
20 Ağustos - 30 Eylül
40 Gün
TOPLAM SÜRE 52 Gün (Takvim Günü)
ANALİZ
TASARIM
YÖNLENDİRME ve DEĞERLENDİRME
FAZ 1
FAZ 2
FAZ 3
ÖNCELİKLENDİRLİMİŞ ALT PROJE: İŞÇİ ALIMI
PROJE TAKVİMİ
ANA PROJE
ANA PROJENİN 1., 2. ve 3. Fazları, alt projenin önceliklendirilmesinden dolayı, işçi grubu için tamamlanmıştır. Diğer iş grupları için bu fazlar 15 günlük süre diliminde tamamlanacaktır.
FAZ
1,2,3
YETKİNLİKLERİN ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI
15 Ekim
15 Ekim - 15 Aralık
FAZ 5
21 Ekim - 21 Aralık
Toplam süre: 82 Gün (Takvim Günü)
Bu bölümün planı taleplere göre değerlendirici sayısını arttırarak/azaltarak şekillendirilebilir.
Projenin bu ayağı önceliklendirildiği için ayrı bir takvim ve gündemle Ana Projenin bir parçası olarak tasarlanmıştır.
Bu proje ile Ana Projenin önemli bir girdisi olacak verilerin toplanması da sağlanmış olacaktır.
ÇIKTILAR
ALT PROJE
YETKİNLİK VERİLERİNİN SİSTEMATİK VE FONKSİYONEL OLARAK İŞLENMESİ
VE ALT PROJE
TEŞEKKÜRLER
Hazırlayan:
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çetin
http://prezi.com/zvxfpcv0gjov/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
CV:
Full transcript