Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нова нормативна регламентация в областта на предоставянето н

No description
by

Biliana Alexandrova

on 29 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нова нормативна регламентация в областта на предоставянето н

НОВА НОРМАТИВНА РАМКА
Промяна в политиката по отношение нормативната регулация в областта на управление на средствата от ЕСИФ чрез трайно уреждане в ЗУСЕСИФ.

Подзаконови нормативни актове - ПМС 162 от 5 юли 2016 г.; ПМС 189 от 28 юли 2016 г. Наредба № Н-3 от 08 юли 2016 г. на Министерство на финансите

Промени в процедурите и актовете на УО – Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г.; насоки за кандидатстване, общи условия за изпълнение на ДБФП.
ПРОИЗВОДСТВА И АКТОВЕ (продълж.)
Нова нормативна регламентация в областта на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и свързаните с  нея промени в актовете, издавани от УО на ОПРР 2014-2020 г.
Специален закон с процесуален характер – приложно поле и действие. Приключване на административните производства преди влизане в сила на ЗУСЕСИФ.
ЗУСЕСИФ
1. Общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020

2. конкретизиране на условия за допустимост и/или недопустимост на определени категории разходи - продължаване на принципа за изчерпателно дефиниране в насоките за кандидатстване на приложимите правила за допустимост.
ПМС 189 от 28 юли, прието в изпълнение на изрична законова делегация, определя
1. Детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.;
2. Структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. Изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
4. Правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на БФП.
5. Други разпоредби, за които ЗУСЕСИФ изрично изисква допълнителна регламентация в подзаконовия нормативен акт по прилагането му ¹.
ПМС 162 от 5 юли 2016 г., прието в изпълнение на изрична законова делегация – чл. 28, ал. 1 ЗУСЕСИФ, определя:
з
ПРОИЗВОДСТВА И АКТОВЕ
Изрична законова регламентация на 4 административни производства:

производство по одобряване на Насоки за кандидатстване/Указания за предоставяне на БФП чрез бюджетна линия: участие на бенефициенти в процедурата по утвърждаване и актове на УО;

производство по предоставяне на БФП (директно предоставяне)

отделни административни производства по отношение на конкретните кандидати;
различен правен резултат: подписване на административен договор за предоставяне на БФП, отказ за предоставяне на БФП или с прекратяване на административното производство по отношение на конкретен кандидат;
прекратяване на процедурата;
специфични условия за изменение и прекратяване на ДБФП.
производство по верификация – чл. 62, ал. 1 ЗУСЕСИФ процес по утвърждаване допустимостта на разходите:
отделни административни производства, стартиращи с всяко искане за плащане;
приключване на производството и при наличие на физически и финансов напредък на проекта;
проверка на документи и проверки на място;
процедура по администриране на нередност;
начало на производството;
условия за отмяна на финансовата подкрепа със средства от ЕСИФ;
акт на РУО за определяне на финансова корекция;
производство по извършване на финансови корекции;
Актове на УО при директно предоставяне на БФП – ИАА, по смисъла на АПК – последици:
- двуинстанционност на производството;
- срокове за обжалване и съкратени срокове за произнасяне на съда;
- местна подсъдност - чл. 133. (1) АПК;
- действие на жалбата по отношение изпълнението на ИАА – липса на суспензивен ефект.
Full transcript