Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Współczesne ideologie polityczne (Modern political ideologies - PL)

jak powyżej
by Paulina Jakubowska on 5 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Współczesne ideologie polityczne (Modern political ideologies - PL)

Nazwa Ideologii Twórca,
geneza Dawni
przedstawiciele Wspóczeni
przedstawiciele Jednostka a spoleczenstwo Rola panstwa Gospodarka Inne odmiany LIBERALIZM Łac. liber - wolny
Źródło - liberalizm arystkoratyczny, John Locke
1947, Oksford - kongres założycielski młodzieżówki liberalnej, manifest
przeciwstawienie się kolektywizmowi
John Locke Francois Quesnay John S. Mill Benjamin Constant Bonawentura i Wincenty Niemojowski ELDR - blok europejskich ugrupowań liberalnych UPR - polska partia liberalna Republican Party - najbliższy amerykański odpowiednik pratii liberalnej RPP - partia lewicowo-liberalna Wszyscy ludzie są równi wobec prawa
Wolność ludzi jest nieskrępowana: jedynym ograniczeniem jest wolność innych
Niewielka ingerencja państwa w życie obywateli
Obywatele stoją na granicy swej moralności Zapewnienie tych funkcji, których oby-watele nie są w stanie zapewnić sobie sami: szczątkowa administra-cja, policja i wojsko, służba zdrowia i oświata. Gospodarka działa swobodnie, a minimalne ograniczenia i kontrola ma na celu zapewnienie równości i stabilności. Motorem napędowym jest wolna konkurencja. Liberalizm polityczny – jednostki podstawą prawa i społeczeństwa. Początek liberalnej demokracji.
Liberalizm społeczny – prawo jednostki do jej sumienia i stylu życia. Wolność seksualna, religijna, poznawcza.
Liberalizm gospodarczy – brak ograniczeń w sferze gospodarki. Koncepcja „państwa-minimum”.
Liberalizm socjalny – inaczej neoliberalizm. Wolność wynika z zagwarantowania przez państwo wszystkim obywatelom równych szans w dostępie do podstawowych dóbr (np. edukacji, kultury, służby zdrowia).
KONSER- WATYZM Łac. conservare - zachować
Źródło - François-René de Chateaubriand
Edmund Burke - twórca ideologii konserwatywnej
krytyka myslenia oświeceniowego
Joseph de Maistre Francois-Rene de Chateaubriand Kardynał Richelieu
(reprezentował myśl konserwatywną) Krytyczna ocena natury ludzkiej.
Szukanie wskazówek dla swych działań w religii, uznanych autorytetach.
Państwo opiekuje się obywate-lem, społeczeństwo hierarchi-czne. Wspólnota jest nadrzędna wobec jednostki.
Tradycja spoiwem gwarantującym ład społeczny. Opiera się na prywatnej własności i konkurencji rynkowej. Państwo ma w niej rolę nadzorcy, dbają-cego o prawidłowy rozwój. Celem jest bogactwo narodu, a przez to jednostek. Konserwatyzm ewolucyjny - rozwój społeczeństwa na postawie "związku generacyjnego".
Tradycjonalizm - całkowite odrzucenie idei rewolucji w miejsce stabilnego rozwoju społeczeństwa. Zwolennicy aryskotracji. Wg niektórych jedyna forma konserwatyzmu.
Neokonserwatyzm - demokracja jako optimum pomiędzy zachowaniem autorytetu państwa i rozwoju społe-czeństwa. Democratic Party EKR - konserwatyści w Parlamecie europejskim PiS - największa polska partia konserwtywna CHRZESCI-JANSKA
DEMO-KRACJA Potocznie chadecja (ChD)
Koniec XIX w; odpowiedź
katolików na rozwój socjalizmu
1860 - zatwierdzenie frakcji
katolickiej w pruskim parla-
mencie; symbol foralnego
powstania myśli chadeckiej
A. Pottier - pomysłodawca nazwy ruchu Michał Bobrzyński Stanisław Mackiewicz Józef Szujski Pius XI Robert Schuman Wilhelm von
Kettler Jan Paweł II PSL - partia reprezentująca Polskę w Międzynarodówce Chadeckiej Dwie niemieckie partie łączą-
ce chadeków Państwo ma identyczne funkcje, jak w przypadku innych nurtów politycznych. Jedyna różnica tkwi w większym udziale ideologii chrześcijańskiej w polityce. Państwo, oprócz swych podstawowych funkcji jest nośnikiem kultury i tradycji i w ramach oświaty oraz życia społecznego zajmuje się jej podtrzymywaniem i kształtowaniem. Krytyczna ocena natury ludzkiej.
Szukanie wskazówek dla swych działań w religii, uznanych autorytetach.
Państwo opiekuje się obywate-lem, społeczeństwo jednorodne.
Religia spoiwem gwarantującym ład społeczny. Opiera się na prywatnej własności i konkurencji rynkowej. Państwo ma w niej rolę nadzorcy, dbają-cego o prawidłowy rozwój. Celem jest bogactwo narodu, a przez to jednostek. Nie wykształciły się żadne odmiany. Niektórzy
socjologowie wręcz uważają chrześcijańską demokrację za odmianę demokracji. SOCJAL-
DEMO-KRACJA Z łac. socio - partner
Demokratyczne dążenie do socjalizmu
Karol Marks - "twórca" socjalizmu
Źródło: 1869 r. Powstanie SPR w Niemczech
1889 - Międzynarodówka socjalistyczna Prabhat Ranjan Sarkar Jean Jaures Lidia Ciołkoszowa Jan J. Lipski SPD - najstarsza niemiecka działa-jąca partia Wszystkie funkcje państwa demokratycz-nego i interwencjonizm państwowy i udział sek-tora społecznego (głów-nie spółdzielni), aktywna polityka państwa na ryn-ku pracy. Funkcjonowanie zbliżone do systemu socjalistycz-nego, przy większym udziale jednostki w życiu społecznym. Państwo działa na rzecz zapew-nienia dobrego bytu spo-łeczeństwu. Połączone działanie jednostek na rzecz ogółu, będącego źdródłem dobra dla jednostek
Większy względem socjalizmu wpływ jednostki na własne życie
Mozliwość funkcjonowania związków zawodwych i konsumenckich, samorządność gospodarcza Nie wykształciły się żadne odmiany. Stosunkowo młody ruch, który wykształcił się z socjalizmu. TABELA 2 - WNIOSKI Liberalizm - forma doktryny centrowej Konserwatyzm - forma doktryny prawicowej Chrześcijańska demokracja - forma dokrtyny prawicowej z elementami centrowej Socjaldemokracja - forma doktryny lewicowej Doktryny polityczne a ideologie
See the full transcript